Asystent rodziny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.

Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.

Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.

Program studiów:
Semestr pierwszy
– Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego, karnego
– Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
– Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne
– Instytucje pieczy zastępczej
– Metody i techniki diagnozy środowiska rodziny problemowej
– Psychologia rozwoju człowieka
– Problemy w rodzinie
– Sieci wsparcia rodziny w środowisku lokalnym
– Warsztat umiejętności interpersonalnych

Semestr drugi
– Metodyka pracy asystenta w rodzinie wieloproblemowej
– Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
– Wsparcie rodziny z niepełnosprawnością
– Mediacje rodzinne
– Projekt socjalny w pracy asystenta rodziny
– Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
– Interwencja kryzysowa
– Edukacja zdrowotna
– Superwizja
– Etyczne aspekty pracy asystenta rodziny
– Praktyki zawodowe

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk społecznych.
Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Dodatkowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20192020/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-51

Fax: (48 42) 635-53-09

Email:    ksoul@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

290 godzin

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

30

Osoba do kontaktu

mgr Beata Gambrych-Naze

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
– kwestionariusz osobowy
– oświadczenie (dostępne na stronie: www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce katalog dokumentów – studia podyplomowe
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 1 fotografia o rozmiarach 3,5 X 4,5 cm

Termin składania dokumentów: do 31 października br.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Socjologii
Sekretariat Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
pokój A 114
tel. 42 635-52-51
fax 42 635-53-09
e-mail: ksoul@uni.lodz.pl
informacji udziela p. mgr Beata Gambrych-Naze


Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman