Zarządzanie oświatą

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi.
Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania oświatą, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

 

 

Kandydaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów:
Semestr I
– Rola i zadania samorządu w prowadzeniu placówek oświatowych
– Promocja i marketing placówki oświatowej
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
– Zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej
– Prawo oświatowe i prawo pracy
– Wybrane zagadnienia dotyczące szkolnictwa niepublicznego
– Budowa prawa wewnętrznego
– BHP w placówkach oświatowych

Semestr II
– Nadzór pedagogiczny
– Pomiar dydaktyczny a egzaminy zewnętrzne
– Przywództwo i zmiana edukacyjna
– Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
– Planowanie, organizacja pracy i kierowanie szkołą/przedszkolem
– Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
– Wybrane zagadnienia kształcenia zawodowego
– Programy unijne w edukacji

– Techniki mediacji i negocjacji

-Działania profilaktyczne w szkole

– Reforma systemu oświaty
– Seminarium końcowe

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 51-98, 635-62-89

Fax: (48 42) 66 55 631

E-mail:    justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Czas trwania

2 semestry

234 godziny zajęć

Ilość miejsc

60

min. 30

Koszty
uczestnictwa

3400 zł

Osoba do kontaktu

mgr Renata Rybarczyk

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Rekrutacja trwa do 23 września br.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Miasta i Regionu na Wydziale Zarządzania UŁ.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Danielewicz