Studia kwalifikacyjne – przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I…
Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, zarówno…
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) Uniwersytet Łódzki, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują potrzebę…
iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3 Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane…
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką…
Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości niezbędnej do zdobycia prestiżowej kwalifikacji…
Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wyzwaniach współczesnych organizacji, genezie, fundamentach i założeniach Desing Thinking oraz…
Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności…
Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem zarówno…
Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie…
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i…
A) Prawo podatkowe: 1. wprowadzenie do prawa podatkowego; 2. wykładnia prawa podatkowego; 3. zobowiązania podatkowe; 4. podatki dochodowe: podatek dochodowy…
Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego i europejskiego oraz wybranymi…
Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także…
Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy…
Celem studiów jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb…
Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia,…
Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.…
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w szczególności w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacja.      …
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych działów chemii ogólnej i nieorganicznej oraz organicznej, pozwalające na odpowiednie…
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zajęcia…
Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje…
Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Adresatami studiów podyplomowych mogą być: absolwenci studiów…
Celem studiów  jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję…