Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy
w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora
publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.

Zasadniczym celem studiów pozostaje przygotowanie absolwenta do właściwego i kompetentnego pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wymaga to skutecznego przekazania mu kompedium wiedzy w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania tej administracji, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Istotnym celem kształcenia pozostaje także nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.

Ramowy program studiów:
I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1.Pojęcie, cechy, podział i funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej: ustrój organów administracji publicznej
2. Podstawowe pojęcia i instytucje determinujące działania administracji publicznej oraz zasady prawa wyznaczające działania administracji publicznej
3. Metody i prawne formy działania administracji publicznej
4. Instytucje i administracja w Unii Europejskiej
5. Etyka w administracji

II. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
1. Nadzór, kontrola i odpowiedzialność w administracji publicznej
2. Sądowa kontrola administracji publicznej

III. WSPÓŁPRACA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Współdziałanie organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2. Współpraca międzysektorowa

IV. FINANSE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Ustawa o finansach publicznych
2. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
3. Zarządzanie finansami w administracji publicznej

V. SZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
1. Prawo pomocy społecznej
2. Umowy cywilne w administracji
3. Prawo pracy w administracji publicznej

VI. PROCEDURY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Postępowanie administracyjne
2. Zamówienia publiczne

VII. ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Zarządzanie w administracji publicznej
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej

VIII. NOWOCZESNE FORMY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Marketing w organizacjach publicznych
2. E-administracja

IX. Egzamin końcowy

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 40 41
Fax:     (48 42) 635-47-85
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

162 godziny, zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3450 zł za rok z możliwością płacenia w dwóch ratach

Osoba do kontaktu

mgr Ewa Andruszkiewicz, mgr Katarzyna Kazulak-Łozak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać osobiście:
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pokój 2.37 lub 2.07
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00
tel. 42 635-40-41

Dokumenty można przesłać pocztą na powyższy adres z dopiskiem na kopercie:
Studia podyplomowe – Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej


Kierownik studiów: dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel