Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania w środowisku lokalnym działań
organizowanych na podłożu animacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów i działań rewitalizacyjnych w społeczności lokalnej.

 

Plan studiów:
Semestr I
– Animacja społeczno-kulturowa w środowisku lokalnym
– Ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty procesu rewitalizacji
– Polityka rewitalizacji w Polsce i UE: aspekt prawno-instytucjonalny
– Problematyka wykluczenia w aspekcie przestrzennym
– Antropologia kulturowa z elementami etnografii
– Warsztat animatora kultury
– Organizowanie społeczności lokalnej jako narzędzie rewitalizacji
– Projekt animacyjny

Semestr II
– Placemaking – koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej
– Team building – budowa zespołu do działań lokalnych
– Pozyskiwanie źródeł finansowania dla projektów animacyjnych
– Warsztat kompetencji komunikacyjnych
– Specyfika konfliktów wielkomiejskich i metody ich redukcji
– Instrumenty aktywnej partycypacji, mediacje i negocjacje
– Wizyty studyjne
– Seminarium – projekty działań animacyjnych

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku animatora kultury w instytucjach oświatowych, kulturalnych, samorządu terytorialnego (w tym między innymi w środowiskowych centrach animatorów), organizacjach pozarządowych o charakterze społecznym i kulturowym, agencjach do spraw usług kulturalnych, jak i umożliwiają samodzielne tworzenie stanowisk pracy (samozatrudnienie).

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Adres:     Pomorska 46-48, 91-408 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-50-65
Fax:     (48 42) 665-52-73
Email:     kbewnow@uni.lodz.pl
WWW:     Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

2 semestry

309 godziny dydaktycznych ukierunkowanych zarówno na zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w zakresie przygotowania i wdrażania w środowisku lokalnym działań na rzecz określonych grup, w tym: dzieci i młodzieży również z deficytami, rodziców, osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, organizowanych na podłożu animacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów i działań rewitalizacyjnych w danej społeczności.

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

2 900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Oklińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy,
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
Sekretariat Katedry Badań Edukacyjnych
ul. Pomorska 46/48
91-408 Łódź
pokój nr 108, budynek B
tel. 42 665-50-65
e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Katarzyna Perlińska