Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia, aż do przekazania do archiwum państwowego.

Rozwój firm zewnętrznych (outsourcing) i ich udział w funkcjonowaniu dużych przedsiębiorstw pozwala sądzić, że obsługa archiwalna dokumentacji aktowej powierzana będzie zewnętrznym firmom usługowym, wyspecjalizowanym w gromadzeniu, porządkowaniu i przechowywaniu powierzonej dokumentacji. Ta okoliczność pozwala sądzić, iż na współczesnym rynku usług może znaleźć się miejsce dla firm zewnętrznych porządkujących archiwalia, zatrudniających również absolwentów studiów podyplomowych archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

 

Zagadnienia omawiane w ramach poszczególnych modułów:

Moduł I – Teoria i metodyka archiwalna – 90 godzin

 1. Organizacja i zadania państwowej służby archiwalnej
 2. Narodowy zasób archiwalny
 3. Podstawowe pojęcia, zasady i normy archiwalne
 4. Klasyfikacja i kwalifikowanie materiałów archiwalnych
 5. Systemy informacji w archiwach
 6. Metody opracowania materiałów archiwalnych
 7. Ocena archiwalna dokumentacji
 8. Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt
 9. Udostępnianie i popularyzacja zasobu archiwalnego
 10. Zasoby centralnych archiwów w Polsce
 11. Współpraca archiwów zakładowych z państwową służbą archiwalną
 12. Organizacja archiwum i zabezpieczenie jego zasobów
 13. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych. Rola archiwum w przygotowaniu i układzie jednostek aktowych przekazywanych do archiwum państwowego

Moduł II – Podstawy prawne działalności archiwów i instytucji publicznych – 35 godzin

 1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 VII 1983 r., akty normatywne i wykonawcze do w/w ustawy
 2. Regulacje wprowadzone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przepisy związane z udostępnianiem i ochroną archiwaliów
 3. Wymagania prawne związane z zawodem archiwisty
 4. Przepisy prawne dotyczące archiwaliów obowiązujące w Unii Europejskiej (pojęcie wspólnego dziedzictwa kulturowego)
 5. Przepisy o ochronie danych osobowych
 6. Ustawodawstwo związane z postępowaniem i ochroną z różnymi typami dokumentami
 7. Odpowiedzialność prawna osób nadzorujących proces wytwarzania dokumentacji i jej przechowywania
 8. Nadzór archiwalny

Moduł III – Zarządzanie dokumentacją współczesną – 75 godzin

 1. Prawne podstawy postępowania z dokumentacją współczesną
 2. Współczesna dokumentacja formy, rodzaje, ewidencja
 3. Organizacja pracy w kancelarii
 4. Cele i zadania instrukcji kancelaryjnych
 5. Systemy kancelaryjne i obieg pism
 6. Wykazy akt – budowa, typy, zastosowanie
 7. Ogólne zasady redagowania pism
 8. Typowe pisma biurowe
 9. Ochrona informacji niejawnych – kancelaria tajna
 10. Dokument elektroniczny, zasady postępowania z dokumentacją elektroniczną, struktura, metadane
 11. Zasady postępowania z aktami po zaprzestaniu działalności przez instytucję
 12. Budowa stron www i ich publikacja w Internecie

Moduł IV – Współczesna administracja – 20 godzin

 1. Podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej
 2. Ustrój i administracja w okresie II Rzeczypospolitej
 3. Ustrój i organizacja administracji w Polsce w latach 1944 – 1989
 4. Podstawy ustroju państwa polskiego po 1989 r.
 5. Administracja rządowa
 6. Samorząd terytorialny – struktura, funkcjonowanie

Seminarium – 15 godzin

Praktyki zawodowe – 60 godzin – będą odbywać się w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. Dopuszcza się również możliwość odbywania praktyki w innym archiwum, o ile kierownik studiów podyplomowych wyrazi na to zgodę.

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych magisterskich.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w archiwach i w instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja w formie archiwum zakładowego.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Dodatkowe informacje:  http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe/archiwistyka

Dane teleadresowe

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27 A, 90-219 Łódź, pok. 303

tel. 42 635-61-84

e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

235 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Ilość miejsc

10

Koszty
uczestnictwa

3000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września br.

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27 A, 90-219 Łódź, pok. 303

tel. 42 635-61-84

e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ