Audyt i kontrola wewnętrzna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego wpisane są na listę zalecanych przez Europejską Konfederację Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA) jednostek promujących i profesjonalnie kształcących z zakresu audytu wewnętrznego (University Network, http://www.eciia.eu/univerity).

 

Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji.
Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 

Zakres tematyczny:

 •  Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty teoretyczne
  – Kontrola i system kontroli wewnętrznej                                                                                               – Podstawy audytu wewnętrznego                                                                                                             – Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w audycie
 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty praktyczne
  – Zajęcia praktyczne z audytu wewnętrznego                                                                                         – Elementy egzaminu CIA, CGAP                                                                                                             – Audyt funduszy unijnych                                                                                                                         – Audyt informatyczny i ochrona informacji niejawnych                                                                     – Audyt instytucji finansowych
 • Blok rachunkowy i analityczny                                                                                                                  – Wprowadzenie do rachunkowości                                                                                                        – Rachunkowość budżetowa                                                                                                                      – Rachunkowość zarządcza                                                                                                                        – Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Otoczenie prawne i gospodarcze współczesnych organizacji                                                              – Finanse publiczne                                                                                                                                      – Prawo administracyjne                                                                                                                            – Prawo gospodarcze                                                                                                                                  – Zamówienia publiczne                                                                                                                            – Kompetencje menedżerskie i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Seminarium

Wykładowcy:

Kierownikiem Studiów jest prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego, eksperci oraz audytorzy wewnętrzni związani z różnymi sferami życia gospodarczego.

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • osób odpowiedzialnych za stworzenie i prowadzenie komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej/zarządczej,
 • audytorów wewnętrznych, audytorów zewnętrznych oraz osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianą kontrolą chcących podnieść swoje kwalifikacje,
 • menedżerów chcących usprawnić efektywność zarządzanych organizacji,
 • osób zainteresowanych pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem, osób przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych (CIA i CGAP),
 • osób posiadających dwuletnią praktykę w audycie wewnętrznym, którzy dzięki ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli świadczyć usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 157 poz. 1240 Art. 286).

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wyższe  wykształcenie, zarówno licencjackie jak i magisterskie (bez względu na kierunek).

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

 

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 39, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-51-89

Fax: (48 42) 633-39-85

Email: kfib@uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

 

Czas trwania

2 semestry

260 godzin, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym ( soboty, niedziele) co dwa tygodnie

Ilość miejsc

min. 30

Koszty
uczestnictwa

5 700 zł., z możliwością rozłożenia na dwie raty

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego                                          

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc – min. 30.
Termin składania dokumentów: do 30 września br.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, pok. T 314
tel.: 042 635 51 89, fax. 042 633 39 85
email: kfib@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk