Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczenie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

 

Cykl dydaktyczny składa się z trzech, uzupełniających się modułów:

Moduł I: Metody i techniki badań etnograficznych

Zajęcia dostarczają praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie korzystania z metod i technik badań etnograficznych (takich jak wywiad, obserwacja, badania wizualne, fokusowe, etnografia on-line, etnografia sensoryczna, userexperience i in.) ważnych w wiarygodnych i efektywnych badaniach społecznych oraz marketingowych.

Moduł II: Konteksty antropologiczne

Zajęcia, w ramach których przekazywana jest wiedza antropologiczna o znaczeniu kultury materialnej w życiu codziennym, o wzorach i modach kulturowych, proksemice, antropologii czasu, przestrzeni i rzeczy. Słuchacze zapoznawani są również z założeniami oraz celami perspektywy badawczej, jaką jest antropologia projektowania (design anthropology).

Moduł III: Warsztaty z praktykami

Zajęcia praktyczne (warsztaty), pozwalają słuchaczom na pracę kreatywną oraz zastosowanie metod i technik etnograficznych w praktyce – podczas spotkań warsztatowych z ekspertami (casestudies) reprezentującymi m. in. takie obszary jak: design i produkcja, usługi komercyjne, projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną, administracja, projektowanie wnętrz.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, dowolnego kierunku.

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do:

  • osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm  projektujących usługi, przedmioty i przestrzeń; specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategi rynkowych: projektantów i artystów  uczestniczących w procesie projektowania);
  • absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu metod i technik etnograficznych  w kontekście badań rynku i projektowania usług, przedmiotów i przestrzeni (etnologów, socjologów, ekonomistów, marketingowców, kulturoznawców, historyków  sztuki, pedagogów, filozofów, absolwentów szkół artystycznych);
  • wszystkich osób zainteresowanych miejscem i znaczeniem projektowania w kulturze współczesnej oraz badaniami etnograficznymi.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet Łódzki

ul. Lindleya 3/5

90-131 Łódź

tel. 42 635-61-50

e-mail: etnologia@uni.lodz.pl

Koordynator studiów:

mgr Sebastian Latocha

e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

Czas trwania

dwa semestry, 260 godzin zajęć dydaktycznych

Ilość miejsc

min. 15

Koszty
uczestnictwa

2600 zł, możliwość opłaty w dwóch ratach

Osoba do kontaktu

mgr Sebastian Latocha

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy;
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis;
  • kserokopia dowodu osobistego.

Rekrutacja trwa od 1 do 14 lipca oraz od 1 do 30 września 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet Łódzki

ul. Lindleya 3/5,  90-131 Łódź

pokój nr 232A,   w dni powszednie w godz. 10.00 – 13.00.

Komplet dokumentów można wysłać także listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podany adres.

tel. 42 635-61-50

e-mail: etnologia@uni.lodz.pl

 

 


Kierownik studiów: dr Aleksandra Krupa - Ławrynowicz