Bankowość

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Zarządzanie bankiem, tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy bankiem a klientem (klienci korporacyjni i indywidualni); ocena klientów,
konstruowanie oferty i marketing bankowy. Metody i zakres operowania mechanizmem podaży pieniądza. Funkcjonowanie banków i rynków finansowych, podstawy prawne działalności bankowej, organizacja, zadania i miejsce banków w gospodarce. Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa. Zarządzanie aktywami i pasywami banku – zarządzanie ryzykiem i rentownością banku, standardy kapitałowe (Bazylea).

Szczegółowa tematyka zajęć jest dostosowana do wymagań słuchaczy danej edycji. Ponadto na zakończenie każdej edycji studiów podyplomowych przeprowadzana jest wśród jego uczestników ankieta oceniająca poszczególne przedmioty i wykładowców oraz umożliwiająca przekazanie sugestii dotyczących struktury, formy, tematyki zajęć itp.

ZAKRES TEMATYCZNY

– Bankowość
– Teoria pieniądza. Bankowość centralna. Polityka pieniężna
– Finanse
– Rynki i instrumenty finansowe
– Prawo bankowe
– Nadzór bankowy. Kontrola wewnętrzna
– Etyka w bankowości
– Bankowość detaliczna
– Bankowość korporacyjna
– Kredytowanie i ocena zdolności kredytowej
– Zarządzanie ryzykiem i adekwatność kapitałowa
– Rachunkowość bankowa
– Zarządzanie finansowe bankiem
– Informatyka bankowa
– Marketing bankowy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego oraz eksperci zewnętrzni związaniu z różnymi sferami życia gospodarczego.

Kandydaci

Słuchaczami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, pracownicy banków i innych instytucji rynku finansowego, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-53-40

Fax: (48 42) 633 39 85

Email:    ifbu@uni.lodz.pl;bankowosc@uni.lodz.pl

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/portal/index.php?op=page&id=148;http://ifbu

Czas trwania

2 semestry

288 godzin zajęć dydaktycznych (w tym seminaria )

Ilość miejsc

30-50

Koszty
uczestnictwa

4 000 - 4 800 PLN

Osoba do kontaktu

mgr Grażyna Krystyańczuk

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
* podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kwestionariusz osobowy + oświadczenie (dostępne są na stronie http://www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce katalog dokumentów – studia podyplomowe)

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

Kontakt:
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń UŁ –
ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, pok. T 411
tel. 42 635 53 40, tel./fax. 42 633 39 85
e-mail: ifbu@uni.lodz.pl; bankowosc@uni.lodz.pl

Nauka odbywa się w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach zakończone obroną pracy końcowej.

Opłata za studia podyplomowe wynosi w przybliżeniu 4 000 – 4 800 PLN (kwota indywidualnej opłaty uzależniona jest od liczby słuchaczy).

 


Kierownik studiów: prof. dr hab. Monika Marcinkowska