Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia są dwusemestralne, obejmują 240 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, seminaria) prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.


Kandydaci

Studia adresowane są między innymi do:

  • osób chcących uzyskać tytuł zawodowy specjalisty ds. BHP,
  • Kadry zarządzającej firmami lub pełniących funkcje kierownicze w firmach,
  • innych osób interesujących się problematyką BHP.

Ukończenie studiów jest podstawą do uzyskania tytułu – specjalista ds. BHP.

Słuchacze uzyskują cztery dokumenty w ramach jednych studiów:

  1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP
  2. Certyfikat audytora wewnętrznego BHP i SZB
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego
  4. Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Zajęcia prowadzone są przez:

  • doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego
  • pracowników innych uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Medycznego, a także Politechnik i Instytutów Naukowych oraz przez państwowych inspektorów pracy, prawników i praktyków.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 4.60
Telefon:     (48 42) 635 46 24
Fax:     (48 42) 665 58 21
Email:     aflorek@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/psbhp

Czas trwania

2 semestry

240 godzin, dwudniowe sesje prowadzone w systemie zaocznym co dwa tygodnie

Ilość miejsc

bd

Koszty
uczestnictwa

3 900 zł + 30 zł za świadectwo (płatne przy odbiorze)

Osoba do kontaktu

mgr Anna Florek

Inne informacje

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe są ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie).
Liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
– podanie do kierownika Studiów
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (bez ograniczeń co do kierunku)
– kwestionariusz osobowy
– zobowiązanie do pokrycia kosztów lub kserokopia dowodu wpłaty
– skierowanie od pracodawcy (tylko w przypadku osób kierowanych przez pracodawcę).

 

Od 1 czerwca 2018 do 30 września 2018 r. będą przyjmowane dokumenty na jedenastą edycję studiów podyplomowych BHP uruchamianych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Zajęcia będą trwały w terminie październik 2018 – wrzesień 2019

Odbywają się one podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie zaocznym, organizowanych co dwa tygodnie w soboty i niedziele, a kończą się przedłożeniem pracy podyplomowej.


Kierownik studiów: dr hab. Teresa Wyka