Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Tematyka

Zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.
Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Program studiów podyplomowych:
Semestr zimowy:
– Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa
– Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
– Współczesne stosunki międzynarodowe
– Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń bezpieczeństwa
– Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa
– System prawny a bezpieczeństwo RP

Semestr letni:
– Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych
– Polityka i strategie bezpieczeństwa RP
– Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa
– Organizacja systemu bezpieczeństwa narodowego
– Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa
– Rola i znaczenie służb specjalnych

Kandydaci

Absolwenci studiów przynajmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź
Telefon: (48 42) 635 42 63, 666 714 014
Fax: (48 42) 635 42 42
E-mail: bezpieczenstwo@uni.lodz.pl
http://www.bezpieczenstwo.uni.lodz.pl/pl/?page_id=301

Czas trwania

2 semestry

200 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty-niedziele, w godz. 9.00-15.00)

Ilość miejsc

50 osób (min. 20 osób)

Koszty
uczestnictwa

4.000 zł – opłata może być rozłożona na 2 raty

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie do dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wpłaty za studia podyplomowe/ zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności za studia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 nie będzie prowadzona.
Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą.

Początek zajęć październik 2016 r.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, uzyskiwanie zaliczeń i złożenie przewidzianych planem studiów egzaminów. Ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych będzie średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.


Kierownik studiów: dr hab. Robert Łoś