Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania
substancji i mieszanin chemicznych w oparciu o aktualne przepisy prawa unijnego oraz krajowego.

Program studiów podyplomowych uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział słuchaczy i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

Podczas zajęć realizowane będą następujące bloki tematyczne:
Semestr I
– Podstawy prawne dotyczące wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu
– Obrót produktami chemicznymi, w tym import i eksport
– Kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

– Przygotowanie do egzaminu semestralnego – konsultacje

 

Semestr II
– Postępowanie z produktami niebezpiecznymi
– Obsługa wybranych baz danych chemicznych oraz poszukiwania charakterystyki środków chemicznych
– Karta charakterystyki
– Wprowadzenie do obrotu szczególnych grup produktów
– Transport towarów niebezpiecznych
– Odpady oraz odpady opakowaniowe
– Przygotowanie do egzaminu semestralnego – konsultacje

Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani i uznani w Polsce specjaliści – eksperci ze swoich dziedzin – prawnicy, pracownicy instytucji i inspekcji państwowych, wykładowcy UŁ.

Kandydaci

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w szczególności kierunków, na których chemia jest przedmiotem obowiązkowym.
Studia kierowane są do: kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych, osób odpowiedzialnych za rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – m. in. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, itp., osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej, absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel.: (42) 635 57 69
e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
http://chemia.studia-podyplomowe.info

Czas trwania

2 semestry

210 godzin dydaktycznych oraz 68 godzin konsultacji

Ilość miejsc

11 - 30

Koszty
uczestnictwa

4500 zł ( możliwość zapłaty w II ratach)

Osoba do kontaktu

dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ

Inne informacje

Osoby chcące rozszerzyć swoje kwalifikacje będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu i tym samym uzyskania certyfikatu Audytor Wewnętrzny REACH, wystawianego przez niemiecką jednostkę certyfikującą TUV NORD.

WYMAGANE DOKUMENTY

– odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich),
– wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny na stronie Studiów:  http://chemia.studia-podyplomowe.info

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:
dr hab. Jarosław Romański, Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Kontakt w sprawie rekrutacji:
dr hab. Jarosław Romański, tel. (42) 635 57 69
e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl

oraz firma partnerska THETA Consulting SP. z o.o.
tel. 508 398 907; e-mail: d.kaleska@thetaconsulting.pl

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ