Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest również zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Studia adresowane są do pracowników administracji samorządowej oraz rządowej (zespolonej i niezespolonej – służb, inspekcji i straży), pracowników niepublicznych formacji ochrony oraz członków organizacji pozarządowych mających w celach statutowych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego i innych osób zainteresowanych problematyką ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry, 200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

17

Koszty
uczestnictwa

3500 zł

Osoba do kontaktu

dr Monika Kapusta

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy;
  • odpis albo poświadczona za zgodność z oryginałem (przez uczelnię wyższą albo notariusza) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty można składać osobiście albo wysłać przesyłką poleconą dostarczoną na wskazany poniżej adres od 1 lipca do 15 października 2019 r.:

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, budynek WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

pokój 3.46 (III piętro, beczka B)


Kierownik studiów: dr Monika Kapusta