Biologia sądowa

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które mogą być wykorzystywane w kryminalistyce i sądownictwie.
Absolwenci otrzymają wiedzę w zakresie antropologii sądowej, entomologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii,mikrobiologii lekarskiej, sanitarnej, immunologii infekcyjnej, psychofarmakologii i uzależnień lekowych, botaniki sądowej i diatomologii, osteologii kręgowców, ochrony prawnej roślin i zwierząt oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej. Ponadto nabędą umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego.
Absolwent studiów będzie przygotowany do oceny i samodzielnego oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych. Zakładamy, że absolwent nabędzie umiejętności określania okoliczności miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego mu lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego.
Osoby kończące studium będą posiadać wiedzę w zakresie ochrony przyrody oraz o chronionych przez prawo gatunkach roślin i zwierząt, a także umów i konwencji międzynarodowych w tym zakresie.
Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia. Adresatami są głównie osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Studium będzie także otwarte dla absolwentów kierunków biologicznych czy medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych.

Dane teleadresowe

Adres:     Pilarskiego 14/16, 90-321 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-56-68, 635-45-08
Fax:     (48 42)
Email:     joannap@biol.uni.lodz.pl
http://www.biol.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

warunkiem ukończenia studiów będzie samodzielne przygotowanie ekspertyzy oraz zakończona sukcesem jej obrona

Ilość miejsc

24

Koszty
uczestnictwa

9 900 zł (3 300 zł za semestr)

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Pokładek

Inne informacje

Termin składania dokumentów – do 31 stycznia 2016 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów,
– 2 fotografie (format 3,5×4,5 cm),
– zobowiązanie o terminowym uiszczaniu opłat,
– informacja o finansowaniu lub współfinansowaniu studiów przez zakład pracy kandydata.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Pilarskiego 14/16
90-321 Łódź
pokój 103
tel. 635-45-08
e-mail: joannap@biol.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
zakładka – Dla kandydata – studia podyplomowe

http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/studia-podyplomowe


Kierownik studiów: dr hab. Marek Wieczorek