Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.

Zajęcia będą pogrupowane według następujących modułów:
1. Rodzina i dzieci w różnych dyscyplinach naukowych
2. Metodyka diagnozowania społecznego
3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny, dzieci i postępowania wobec nieletnich
4. Problemy w rodzinie i zagrożenia dla dzieci i młodzieży
5. Asysta rodzinna i interwencja kryzysowa
6. Projektowanie socjalne w działalności wspierającej rodzinę i dzieci.

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia różnych kierunków, a w szczególności kierunków: socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, prawo, psychologia, pedagogika. Studia organizowane są w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dodatkowe informacje:

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635 52 51

Fax:  (48 42) 635 53 09

Email:    ksoul@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

2250 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy,
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
pok. A 114
tel. 42 635 52 51
fax 42 635 53 09
e-mail: ksoul@uni.lodz.pl

 


Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman