Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

W ramach proponowanych studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych.
Metoda ta jest instrumentem edukacji interaktywnej i służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postaw poznawczych oraz społecznych związanych z uzyskaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtuje bowiem:

* nawyk samodzielnego, poprawnego rozumowania;
* świadomość własnej niewiedzy i zainteresowanie światem (ciekawość poznawcza);
* wrażliwość moralną i intelektualną;
* sztukę stawiania pytań i potrzebę szukania na nie odpowiedzi;
* umiejętność całościowego spojrzenia na zagadnienie;
* zdolność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność syntezy, analizy, wnioskowania);
* umiejętność formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
* wiarę we własne możliwości intelektualne;
* odwagę w tworzeniu rozwiązań teoretycznych (rozwiązywanie problemów);
* świadomość istnienia wielu uzasadnionych rozwiązań danego problemu;
* wyobraźnię i kreatywność;
* świadomość konsekwencji działania i odpowiedzialność za nie;
* postawę tolerancji rozumianą jako uznanie pozytywnej wartości w inności;
* umiejętność prowadzenia dialogu (uważnego słuchania i rozsądnego mówienia).

Kompetencje te są wskazywane jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wymagane jako efekty wielu zajęć.

Stosowanie dociekań filozoficznych daje również takie efekty edukacyjne, jak: kształci wszystkich, a nie tylko bardziej uzdolnionych uczestników zajęć, pozwala lepiej rozumieć siebie i otaczający świat, przełamuje hermetyczność własnego obrazu rzeczywistości i uwrażliwia na drugą osobę, dzięki czemu wpływa na polepszenie relacji i atmosfery w grupie. Ponadto praca ta metodą niezmiernie uatrakcyjnia przebieg zajęć.

Słuchacze wymienionych studiów podyplomowych, obok wiedzy i umiejętności przewidzianych programem, odnoszą dodatkowe korzyści psychoedukacyjne. Osoby kończące kurs nauki metody dociekań filozoficznych pisali w anonimowych ankietach, że dzięki uczestnictwu w nim:
* zredukowali tremę i zyskali na odwadze w wypowiedziach na forum grupy,
* udoskonalili swoje umiejętności pracy w zespole,
* nauczyli się formułować problemy,
* ulepszyli umiejętności argumentacji,
* poznali różne punkty widzenia w wielu kwestiach światopoglądowych,
* ujrzeli nową perspektywę edukacji.

Metoda dociekań filozoficznych nadaje się do wykorzystania na wszystkich poziomach kształcenia(przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym) i to zarówno w szkole, jak i w innych placówkach edukacyjnych czy wychowawczych (domach poprawczych, domach kultury, szkołach językowych, uniwersytetach trzeciego wieku, itp.). Można jej używać na zajęciach z różnych przedmiotów, z uczestnikami w każdym wieku i reprezentującymi różny poziom intelektualny. Można prowadzić tą metodą odrębne lekcje, jak też stosować jej elementy w ramach wszystkich przedmiotów, zajęć świetlicowych czy fakultatywnych. Jej specyfika nie jest bowiem związana z przekazywaną treścią, lecz ze stosowaną metodyką. Dostarcza ona narzędzi do wstępnego opracowania z uczniami zagadnień teoretycznych o podłożu filozoficznym (takich kategorii jak: edukacja, szkoła, rodzina, płeć, przyjaźń, tolerancja, przyroda, środowisko, czas, liczba, historia, życie, język, społeczeństwo, patriotyzm, osoba, dziecko itp.).

Obok tego, dociekania filozoficzne są też swoistym przygotowaniem, praktyką, ćwiczeniem się jednostki w samodzielnym dostrzeganiu złożoności i specyfiki sytuacji moralnych, rozważaniu ich o następujących po nich konsekwencji oraz podejmowaniu decyzji. Zatem doskonale nadają się do prowadzenia zajęć z etyki.

Uzyskane umiejętności kierowania dyskusją dialogiczną można wykorzystywać do prowadzenia różnego rodzaju debat, paneli czy zebrań, jak również w codziennej komunikacji na gruncie zawodowym i prywatnym.

Zajęcia z przedmiotów filozoficznych prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Metody dociekań filozoficznych uczą członkowie Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” – długoletni praktycy, pionierzy pracy tą metodą w Polsce.

Kandydaci

Oferta skierowana jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania (od wychowania przedszkolnego do szkoły wyższej), ale również innych osób z wyższym wykształceniem (pierwszego lub drugiego stopnia) chcących nauczyć się pracy metodą dociekań filozoficznych, w tym prowadzenia dyskusji dialogicznej.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź
Telefon: (48 42) 635-61-35
Fax: (48 42)
Email: aldonap@uni.lodz.pl damianesq55@gmail.com
http://www.filozof.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

330 godzin w trybie zaocznym (w wybrane soboty i niedziele). W ramach programu studiów podyplomowych realizowane są dwa bloki: erudycyjny (przedmioty filozoficzne - historia filozofii, etyka, estetyka, podstawy logiki; metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) i metodyczny (zasady pracy metodą warsztatową, nauka metody dociekań filozoficznych: podstawy teoretyczne, prowadzenie zajęć, tworzenie konspektów: metody dydaktyczne: warsztaty)

Ilość miejsc

22

Koszty
uczestnictwa

3300 zł, płatne w trzech ratach semestralnych po 1100 zł. Pierwszą wpłatę należy uiścić przy zapisie na studia podyplomowe, kolejne trzeba wnieść do końca pierwszego miesiąca nowego semestru studiów.

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– kopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu
– 1 zdjęcie legitymacyjne
– dowód wpłaty pierwszej raty

Rekrutacja trwa od 15 września do 3 października 2014 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Łódzki
Sekretariat Instytutu Filozofii
ul. Kopcińskiego 16/18
90-242 Łódź
tel. 42 635-61-35
e-mail: aldonap@uni.lodz.pl lub damianesq55@gmail.com
http://www.filozof.uni.lodz.pl (zakładka studia podyplomowe)

Sekretarz studiów: mgr Damian Rusek


Kierownik studiów: prof. dr hab. Aldona Pobojewska