Finanse i ekonomia dla sędziów

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia podyplomowe adresowane są do sędziów pragnących zdobyć i pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów i ekonomii.
Organizatorem studiów jest Wydział Zarządzania przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Zasadnicze cele kształcenia:
– przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii dostosowanej do oczekiwań wynikających z pełnienia zawodu sędziego;
– wyposażenie w pogłębioną wiedzę w obszarze finansów i rachunkowości, możliwą do praktycznego wykorzystania w codziennej pracy;
– rozwój umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami analizy finansowej;
– kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących powołania biegłych sądowych z zakresu finansów i rachunkowości;
– uświadomienie potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 nie będzie prowadzona.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:   (48 42) 635-62-57

E-mail:    finansowe@uni.lodz.pl

WWW: www.finansowe.uni.lodz.pl www.kssip.gov.pl/node/2153

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Czas trwania

2 semestry

160 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

100

Koszty
uczestnictwa

500 zł - wpłata słuchacza, 2 685 zł - dofinansowanie KSSiP

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Za rekrutację na studia podyplomowe odpowiedzialna jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Zajęcia obejmują 160 godzin dydaktycznych, w tym 24 godziny wykładów oraz 136 godzin warsztatów w grupach do 20 osób.


Kierownik studiów: dr Dariusz Urban