Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski – studia II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem programu Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski jest umożliwienie studentom
polskim odbycia w kraju pogłębionych studiów z zakresu prawa europejskiego, z uwzględnieniem jego wpływu na prawo krajowe, w szczególności francuskie. Wykłady będą prowadzone w języku francuskim, a nadto studenci będą zobowiązani do doskonalenia znajomości co najmniej jeszcze jednego innego nowożytnego języka europejskiego, studia posłużą także do doskonalenia znajomości języków obcych, zwłaszcza w zakresie języka prawniczego.
Dzięki pogłębionym studiom z zakresu prawa Unii Europejskiej na bazie dobrej znajomości dwóch praw narodowych: polskiego i francuskiego, z uwzględnieniem szerokiego tła prawno – porównawczego oraz rozwijaniu kompetencji w posługiwaniu się językami obcymi, studia będą przygotowywały do podjęcia aktywności zawodowej w przestrzeni europejskiej. Osiągnięciu tego celu mają także służyć obowiązkowe trzymiesięczne staże zawodowe, odbywane na zakończenie rocznego cyklu kształcenia teoretycznego, z których studenci sporządzą raporty. Umożliwią one praktyczne zastosowanie świeżo nabytej wiedzy, dając bezpośrednie przełożenie procesu kształcenia uniwersyteckiego na żywe procesy gospodarcze i społeczne.
Celem studiów jest ponadto promowanie mobilności studentów i wykładowców obu uczelni, np. przy okazji odbywania przez studentów części studiów w ramach programu Master 2 – prawo europejskie na uniwersytecie partnerskim (co dotyczy zarówno studentów polskich, jak i francuskich), odbywania staży w kraju partnera, czy wyjazdów kadry profesorskiej z wykładami gościnnymi.

Kandydaci

Przeznaczone są dla prawników legitymujących się dyplomem na poziomie M1.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak – Szafnicka: (42) 635 46 19 ; (42) 635 40 47
Fax:     (48 42)
Email:     MPSzafnicka@wpia.uni.lodz.pl
http://www.spf.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=2

Czas trwania

2 semestry

370 godzin oraz obowiązkowy staż zawodowy 3-miesięczny (na terenie Unii Europejskiej lub poza jej terytorium) oraz raport ze stażu

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

bd

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły studia zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego.

Studia, pod nazwą Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski, funkcjonują w Łodzi, w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji i trwają 1 rok akademicki (odpowiednik dwóch semestrów).

Obejmują wykłady prawa Unii Europejskiej, wybranych polityk wspólnotowych oraz elementy prawa niemieckiego i angielskiego.

Prowadzą do uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa.

Pliki do pobrania:


Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka