Gender Studies

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Tematyka

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ zaprasza na podyplomowy program z zakresu gender studies…
które jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz z rozwojem ruchów feministycznych w latach 70. i 80. XX wieku. Początkowo mówiono raczej o women’s studies, gdyż koncentrowały się głównie na sprawach wykluczenia kobiet z życia publicznego. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę na fakt, że mechanizmy dyskryminacji działają w sposób bardziej złożony, obejmując takie kategorie jak płeć, rasa, klasa, orientacja seksualna, wiek, nie/pełnoprawność, itd. Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.
Ten unikatowy interdyscyplinarny program studiów został zainspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o płci, różnorodności, odmienności i tożsamości społeczno-kulturowej. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans oraz gender mainstreaming. To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.
Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie internetowej:

http://www.gender-studies.pl

 

Kandydaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu gender studies oraz wcielaniem założeń polityki równych szans gender mainstreaming w różnych obszarach życia społecznego. Jest to program dla osób pragnących nauczyć się identyfikować wszelkie objawy wykluczenia i przeciwdziałać różnego typu procesom marginalizacji.

Dane teleadresowe

Adres: Lindleya 5a, 90-131 Łódź
Telefon: (48 42) 6354258
Fax: (48 42) 6354260
Email: genderstudies@uni.lodz.pl
http://www.gender-studies.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

kwota zostanie podana w terminie późniejszym

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu gender studies oraz wcielaniem założeń polityki równych szans gender mainstreaming w różnych obszarach życia społecznego. Jest to program dla osób pragnących nauczyć się identyfikować wszelkie objawy wykluczenia i przeciwdziałać różnego typu procesom marginalizacji.

Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 września br.
Szczegółowe informacje o programie studiów i zasadach rekrutacji na http://www.gender-studies.pl.


Kierownik studiów: dr Dorota Golańska