Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Tematyka

Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia
Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ planuje otworzyć studia podyplomowe z zakresu gender studies dla nauczycieli. Ten wysokiej jakości unikatowy program ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gender maintreaming, czyli rozpowszechniania zagadnień związanych z problematyką równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu na płeć, etniczność, wyznanie, wiek, itd. Powstał w odpowiedzi na istniejące wśród nauczycieli zapotrzebowanie na specjalistów, którzy realizowaliby cele polityki równych szans wśród określonych grup zawodowych, a przede wszystkim – wśród dzieci i młodzieży. Dzięki szczegółowej znajomości zagadnień nierówności i dyskryminacji oraz wiedzy na temat metod skutecznego im przeciwdziałania, absolwenci zyskają umiejętność krytycznej analizy treści programowych i wyboru materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (niezależnie od ich profilu) oraz możliwość uwrażliwiania uczniów na problemy nierówności i przemocy w różnych jej aspektach.
Szczegółowe informacje na temat programu na www.ucz-tolerancji.pl

Kandydaci

Studia skierowane są do osób wykonujących zawód nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i wszelkiego rodzaju szkołach średnich w województwie łódzkim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu gender studies. Studia skierowane są do nauczycieli wszystkich przedmiotów

Dane teleadresowe

Adres: Lindleya 5a, 90-131 Łódź
Telefon: (48 42) 635 42 58
Fax: (48 42) 635 42 60
Email: ucztolerancji@uni.lodz.pl
http://www.gender.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

Studia bezpłatne. Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Szczegółowe informacje o programie studiów i zasadach rekrutacji na stronie: www.ucz-tolerancji.pl
E-mail: mprzybylska@uni.lodz.pl

W roku akademickim 2015/2016 studia nie będą prowadzone.


Kierownik studiów: dr Dorota Golańska