Gerontologia społeczna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w studiach podyplomowych: Gerontologia społeczna, organizowanych
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Studia są elementem projektu Uniwersytetu Łódzkiego dla kadr sektora usług społecznych, współfinansowanego ze środków UE.

Studia dostarczają wiedzę z zakresu gerontologii społecznej,pracy socjalnej, psychogerontologii i geriatrii w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej.
Absolwent pozyska wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia, wiedzę w obszarze gerontologii społecznej (starość jako zjawisko społeczne, zagrożenia: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego i praw osób starszych), pracy socjalnej z seniorami, medycyny wieku starszego (ogólne wiadomości nt. typowych schorzeń okresu starości, pielęgnacji i opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej, długoterminowej nad niesprawnym seniorem, z uwzględnieniem edukacji w zdrowiu i chorobie seniora i jego opiekunów), zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa, itp.).

Studia podyplomowe Gerontologia społeczna przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej licencjackich kierunków społecznych, prawnych, medycznych, humanistycznych, którzy w pracy zawodowej stykają się z ludźmi starszymi (specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, lekarz, pielęgniarka, psycholog, socjolog, specjalista rehabilitacji, kurator sądowy).

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-51

Fax:  (48 42) 635-53-09

Email:    ksoul@uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

240 godzin

Ilość miejsc

min. 20

Koszty
uczestnictwa

2800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Beata Gambrych-Naze

Inne informacje

WYKAZ DOKUMENTÓW
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy i oświadczenie (dostępne są na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce katalog dokumentów – studia podyplomowe)

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 nie będzie prowadzona.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
ul. Rewolucji 1905 r. 41
90-214 Łódź
budynek D, pokój A 114
tel. 42 635-52-51
e-mail: ksoul@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Piotr Szukalski