Grafika komputerowa Adobe

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Tematyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z narzędziami wspomagającymi obróbkę rastrową grafiki, w szczególności obróbkę zdjęć oraz elementy i podstawy grafiki wektorowej.
Wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktycznego wykorzystania popularnych narzędzi informatycznych wspomagających prace graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Lightroom.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:
– zaprojektować grafikę rastrową lub wektorową w wybranym programie Adobe;
– tworzyć i przetwarzać zaawansowane grafiki;
– przygotować do druku materiały poligraficzne;
– przygotować grafiki do druku i do publikacji w postaci cyfrowej;
– dokonać obróbki cyfrowej zdjęć;
– wykonać grafikę interaktywną we Flash.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:
I semestr
– Podstawy tworzenia grafiki w Adobe Photoshop – 30 godz.
– Środowisko informatyczne pracy grafika – 15 godz.
– Urządzenia fotograficzne – 15 godz.
– Wprowadzenie do tworzenia grafiki w Adobe Illustrator – 30 godz.
– Cyfrowa ciemnia za pomocą Adobe Lightroom – 15 godz.
– Obecność w Internecie – 10 godz.

II semestr
– Zaawansowane techniki w Adobe Photoshop – 15 godz.
– Profesjonalna cyfrowa obróbka fotografii – 30 godz.
– Podstawy tworzenia dokumentów w programie Adobe InDesign – 15 godz.
– Seminarium – 10 godz.

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku znający podstawy obsługi komputera.

Dane teleadresowe

Adres:ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635-57-42, 635-57-20
Fax: (48 42) 635-53-04
E-mail: adobe@uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

185 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą zwykle co 2 tygodnie (piątek od godz. 17.00 do 20.30 i sobota i/lub niedziela w godz. 8.30 do 16.30). Zajęcia będą prowadzone w gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153 , 90-236 Łódź

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4900 zł (opłatę można uiścić w całości bądź w 2 lub 4 ratach)

Inne informacje

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
– wypełniony kwestionariusz osobowy;
– 1 fotografia (3,5 x 4,5 cm);
– kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) – po sprawdzeniu zgodności z oryginałem;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu do wglądu.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
tel. 42 635-57-42, 42 635-57-20
fax. 42 635-53-04
e-mail: adobe@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Paweł Maślanka