Handel zagraniczny w praktyce

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji transakcji handlowych i procesów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.

Kandydaci

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) dowolnego kierunku.

Studia są adresowane przede wszystkim do osób posiadających praktyczną i/lub teoretyczną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania i marketingu, obsługi klienta, handlu międzynarodowego, które chcą poszerzyć wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące możliwości umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, efektywnego badania rynków zagranicznych, specyfiki marketingu międzynarodowego, zasad przygotowania, zabezpieczenia i rozliczania transakcji w obrocie międzynarodowym – czyli realizacji transakcji handlu zagranicznego w praktyce.

Dane teleadresowe

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,  ul. P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź

Kontakt:

mgr Małgorzata Litwa, tel. 42 635-52-09,  e-mail: mlitwa@uni.lodz.pl

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

4 000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Litwa

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kwestionariusz osobowy
  • 2 zdjęcia o formacie legitymacyjnym
  • potwierdzenie dokonania płatności
  • dane do faktury

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

 


Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. nadzw. UŁ