Informatyzacja administracji publicznej i sądów

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem kształcenia jest: – podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy
w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących informatyzacji obrotu prawnego, informatyzacji działalności uczestników obrotu prawnego;
– podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie konkretnych przepisów i wynikających z nich obowiązków i uprawnień;
– wyposażenie uczestników studiów w konkretne umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z informatyzacją, ale i na korzystanie z niesionych przez informatyzacje uprawnień.

Studia adresowane są do pracowników merytorycznych administracji publicznej – zarówno zespolonej jak i samorządowej, do pracowników pionów informatyki podmiotów publicznych, do pracowników przedsiębiorstw prawniczych, również do pracowników podmiotów gospodarczych, kontaktujących się w swej działalności często z podmiotami publicznymi.

Program studiów przewiduje przedmioty w ramach następujących modułów:
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Informatyzacja urzędu
3. Informatyzacja postępowania administracyjnego (ogólnego i podatkowego),
egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego
4. Informatyzacja sądownictwa powszechnego
5. Zagadnienia szczegółowe
6. Bezpieczeństwo
7. Zamówienia publiczne i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej w celu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
8. Kontrola podmiotów realizujących zadania publiczne i odpowiedzialność karna pracowników realizujących zadania z zastosowaniem technologii informatycznych

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Preferowane będą osoby z wykształceniem administracyjnym, prawniczym i informatycznym.
Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-40-38, 692-797-838
Fax:     (48 42) 665-59-99
Email:     aczernek@uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

165 godzin

Ilość miejsc

17

Koszty
uczestnictwa

4 100 zł

Osoba do kontaktu

Agnieszka Czernek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– kwestionariusz osobowy;
– karta zgłoszenia wraz ze zobowiązaniem do pokrycia kosztów lub kserokopia dowodu wpłaty;
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
– 2 zdjęcia o formacie legitymacyjnym;
– kserokopia dowodu osobistego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
Sekretariat studiów podyplomowych – pokój 3.13
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

tel. 42 635-40-38, 692-797-838
fax 42 665-59-99
e-mail: aczernek@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak