Innowacyjne przywództwo – doskonalenie kompetencji liderów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem przywództwa organizacyjnego
czyli z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi menadżerskich.
Celem studiów jest doskonalenie kompetencji u osób obejmujących aktualnie stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i dla osób, które w swojej ścieżce kariery mają zaplanowany awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem.
Nacisk położono na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego lidera: przywództwo wewnętrzne, przywództwo organizacyjne i nowoczesne narzędzia stosowane w przywództwie co pozwala na zbudowanie całościowej kompetencji niezbędnej do przewodzenia ludziom w organizacjach.

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku zainteresowani praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-52-63, 500 154 126

Fax: (48 42) 635-53-09

Email:    studia@innowacyjny-lider.edu.pl

WWW: eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Czas trwania

2 semestry

224 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

min. 15

Koszty
uczestnictwa

5800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Magdalena Wojciechowska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
– odpis albo poświadczona przez UL kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– dowód wpłaty opłaty za studia na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
– 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa do 26 września br.
Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
pokój A 230
tel. 42 635-52-63
e-mail: studia@innowacyjny-lider.edu.pl
Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Wojciechowska,
tel. 500 154 126


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki