Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 


Program studiów podyplomowych:

Przedmioty bloku ogólnego:
– psychologia ogólna
– psycholingwistyka w edukacji
– pedagogika ogólna z elementami etyki
– podstawy dydaktyki
– emisja głosu
– prawo oświatowe

Przedmioty bloku etapowego:
– pedagogika edukacji elementarnej
– integracja między-przedmiotowa
– psychologia rozwojowa dziecka
– praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– dydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna
– dydaktyka II etapu edukacyjnego
– fonetyka korekcyjna
– gramatyka pedagogiczna
– tworzenie materiałów dydaktycznych
– projektowanie zajęć
– nowe technologie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– kontrola i ocena efektów pracy uczniów
– techniki aktywizacji ucznia
– kultura w dydaktyce elementarnej
– projekt końcowy
– egzamin kończący studia

Praktyki:
– praktyki opiekuńczo-wychowawcze
– praktyki etapowe (przedszkole, etap I i II)

Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych daje pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r.

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych absolwent uzyskujejedynie wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 wymienionym w załączniku do rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 r. z wyjątkiem absolwentów kierunków filologicznych w zakresie języka angielskiego.

Uwaga: Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych nie jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego, o którym mowa w Rozporządzeniu !

Kandydaci

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 nie będzie prowadzona. 

 

Słuchaczami studiów podyplomowych kwalifikujących do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej mogą zostać:

1) absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, a chcieliby takie kwalifikacje zdobyć;

2) absolwenci studiów wyższych kierunku innego, niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz znają język angielski na minimalnym poziomie C1 (wg. ESOK) co jest potwierdzone jednym z certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.;

3) absolwenci kierunku pedagogika (w tym praktykujący nauczyciele) posiadający uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w pierwszym etapie edukacji podstawowej, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III oraz znają język angielski na minimalnym poziomie B2 (wg. ESOK) co jest potwierdzone jednym z certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.;

4) absolwenci jak w punkcie 2), którzy nie posiadają certyfikatu C1, a których znajomość języka angielskiego powinna być co najmniej na poziomie B2 oraz absolwenci jak w punkcie 3), którzy nie posiadają wymaganego certyfikatu B2, a których znajomość języka angielskiego powinna być co najmniej na poziomie B1.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Pomorska 171/173, 90-514 Łódź
Telefon: (48 42)
Fax: (48 42)
Email: teacher@uni.lodz.pl weronikaszubko@uni.lodz.pl
http://www.filolog.uni.lodz.pl/teacher/

Czas trwania

3 semestry

500 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk. Zjazdy odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3600 zł. opłata za semestr - 1200 zł, oraz 30 zł za świadectwo studiów podyplomowych.

Osoba do kontaktu

dr Anna Parr-Modrzejewska, dr Weronika Szubko-Sitarek

Inne informacje

 

WYMAGANE DOKUMENTY

– podanie o przyjęcie na studia
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem fotokopię/kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dodatkowo:
– absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) kierunku innego, niż filologia angielska – certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o poziomie języka co najmniej na poziomie B2(do pobrania ze strony internetowej);
– absolwenci kierunku pedagogika (w tym praktykujący nauczyciele) posiadający uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w pierwszym etapie edukacji podstawowej, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III – certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o poziomie języka co najmniej na poziomie B1 (do pobrania ze strony internetowej).

Wszystkie w/w wymienione dokumenty należy przesłać w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem (również elektronicznym) na ZEWNĘTRZNEJ STRONIE TECZKI na adres:

Studia Podyplomowe:
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź


Kierownik studiów: dr Weronika Szubko-Sitarek