Kadry i płace

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych.
Program obejmuje prawna problematykę rekrutacji i zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi.

Kształcenie odbywa się według następujących bloków:
1. Rekrutacja, pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia
2. Rozliczanie czasu pracy, udzielanie urlopów pracowniczych
3. Płace
4. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
5. Pozostałe zagadnienia

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 64 42
Fax:     (48 42) 665 59 34
Email:     bmiros@wpia.uni.lodz.pl

http://www.wpia.uni.lodz.pl/kadryiplace

Czas trwania

2 semestry

180 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Beata Miros

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu przez UŁ,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów lub kserokopia dowodu wpłaty.

Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Katedry Prawa Pracy
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 łódź
tel. 635-64-42


Kierownik studiów: dr Ewa Staszewska