Komercjalizacja nauki i technologii

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką komercjalizacji nauki i technologii, które chcą pogłębić wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności.
W szczególności studia przeznaczone są dla kadry naukowej instytutów badawczych, uczelni przygotowującej projekty wdrożeniowe, pracują lub chcą pracować przy transferze wyników badań naukowych do przemysłu, pełnią lub chcą pełnić stanowiska kierownicze w organizacjach, które tworzą wyniki badań naukowych mające zastosowanie w przedsiębiorstwach, kierują pracami wdrożeniowymi w różnych organizacjach naukowych i biznesowych, kierują inkubatorami przedsiębiorczości i parkami naukowo-technologicznymi, które zajmują się wdrożeniami innowacji.

Program studiów:
I semestr

1. Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji i technologii
2. Marketing innowacji organizacyjnych, produktowych i technologicznych
3. Zarządzanie innowacją, technologią i transferem wiedzy i technologii – teoria i i praktyka
4. Finansowanie nowych przedsięwzięć innowacyjnych
5. Problemy prawne procesu komercjalizacji
6. Strategia komercjalizacji
7. Wykład gościnny

II semestr
8. Zarządzanie procesami i produktami
9. Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo
10. Zarządzanie kreatywne i innowacyjne
11. Umiędzynarodowienie innowacji/ technologii
12. Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego
13. Zarządzanie ryzykiem
14. Wykłady gościnne
15. Egzamin końcowy

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia znający język angielski na poziomie komunikatywnym.

Dane teleadresowe

Adres: Matejki 22/26, 90-237 Łódź

e-mail: msstce@uni.lodz.pl

tel. 42 635-52-05

Szczegółowe informacje:

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Czas trwania

2 semestry

282 godziny zajęć praktycznych i teoretycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

5.900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Izabela Popiel

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjecie na studia
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia tych dokumentów
– 1 fotografia /rozmiar legitymacyjny/

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna i kolejność zapisu.
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Ropęga