Komunikacja w biznesie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Komunikacja w biznesie (Business Communication) jest dziedziną koncentrującą się na procesach komunikowania organizacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie efektywnego komunikowania w organizacjach biznesowych, instytucjach współpracujących z biznesem, a także organizacjach non-profit.
Kształcenie jest ukierunkowane na nabycie lub doskonalenie umiejętności komunikowania w relacjach interpersonalnych oraz relacjach organizacyjnych, w tym w odniesieniu do kierowania ludźmi, kształtowania relacji z otoczeniem organizacji czy podstawowych działań marketingowych.

Zakres tematyczny studiów obejmuje:

1. Społeczne aspekty kierowania i zarządzania organizacjami
2. Psychologiczne uwarunkowania komunikowania
3. Diagnozowanie procesów komunikowania w organizacji
4. Socjologia pracy zespołowej
5. Konflikty w organizacji i techniki ich rozwiązywania
6. Psychospołeczne aspekty motywowania pracowników
7. Komunikowanie w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników
8. Public Relations w komunikacji z pracownikami firmy
9. Rozwijanie kompetencji pracowników
10. Komunikowanie w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
11. Gospodarka cyfrowa
12. Prawne aspekty komunikacji w biznesie
13. Komunikacja marketingowa
14. Korespondencja biznesowa
15. Public Relations
16. Lobbing
17. Trening negocjacji
18. Współpraca z mediami
19. Prezentacje i wystąpienia publiczne
20. Nowe media w biznesie

Forma zajęć – około 25% zajęć realizowanych jest w formie wykładów konwersatoryjnych, pozostałe zajęcia mają formę ćwiczeń/treningów/warsztatów.

Absolwenci po zaliczeniu obu semestrów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Komunikacji w biznesie.

Informacje na temat studiów także na stronie:
http://www.soc-org.edu.pl/PL/main/studium_KwB.php

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych różnych kierunków, co najmniej licencjackich.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635 52 63

Fax:       (48 42) 635 53 09 (z dopiskiem „dla KSOiZ)

Email:    socprzem@uni.lodz.pl

WWW: www.eksoc.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

ponad 200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

24

Koszty
uczestnictwa

4 400 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie skierowane do dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
– kwestionariusz osobowy
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 2 fotografie o rozmiarach 3,5×4,5 cm

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
– rekrutacja jesienna: od 1 czerwca do 20 września (rozpoczęcie zajęć w październiku)
– rekrutacja wiosenna: od 1 grudnia do 10 lutego (rozpoczęcie zajęć po 15 lutego)

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Katedr Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
Osobiście w pokoju A 230 – w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 10.00 – 13.00 lub w innym trybie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 42 635 52 63).

Jeśli sekretariat jest nieczynny dokumenty można zostawić w sekretariacie Instytutu Socjologii, pok. A 128, pon – pt 7.30 – 15.30 (tel. 42 635 52 52),
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/ lub przesłać pocztą.

UWAGA:
W sierpniu sekretariat nieczynny (przerwa urlopowa), w tym czasie dokumenty można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Socjologii, pok. A 128.
tel. 42 635-52-63,
fax 42 635 53 09 (z dopiskiem „dla KSOiZ”)
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

Dokumenty można składać osobiście w poniedziałki, wtorki , piątki w godz. 9.00-13.00 lub w innym trybie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (42 635 52 63).

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

 

Zajęcia odbywają się trybie weekendowym (soboty – niedziele) zwykle co dwa tygodnie, w godzinach 9.00 – 17.00.

Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 2 200 zł płatna przed pierwszymi zajęciami I-go semestru, druga (2 200 zł) przed rozpoczęciem zajęć II-go semestru.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki