Logistyka systemów transportowych

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat wzrastającej presji ze strony natężenia ruchu na system transportowy, sposób jego projektowania oraz utrzymania; analiza często powtarzających się błędów w projektach organizacji ruch drogowego; rozwój umiejętności w zakresie sposobów zarządzania ruchem pieszym i rowerowym; wprowadzenie w zagadnienia planowania układów komunikacji publicznej oraz metod ich projektowania i zarządzania; przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki sygnalizacji świetlnej w aspekcie jej projektowania, utrzymania, koordynacji oraz szeroko rozumianej „logistyki miejskiej”; wdrożenie w środowisko nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez systemy sterujące ruchem w tym także inteligentne Systemy Transportowe oraz nowoczesne pojazdy (posiadające szereg funkcjonalności spotykanych w pojazdach autonomicznych).

 

Szczegółowe informacje: http://techlog.wz.uni.lodz.pl/systemy-transportowe

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku, którzy są zainteresowani logistyką, logistyką miejską oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w transporcie.

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania

ul. Jana Matejki 2/26

90-237 Łódź

pokój 142

tel. 42 635 62 57

e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

Ilość miejsc

min. 17

Koszty
uczestnictwa

6300 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania

ul. Jana Matejki 2/26

90-237 Łódź

pokój 142

tel. 42 635 62 57

e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl

 


Kierownik studiów: prof. Remigiusz Kozłowski