Logopedia medialna z logopedią ogólną

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego
w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

 

PROGRAM:

  • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
  • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
  • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
  • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
  • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Kandydaci

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Dane teleadresowe

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Telefon: (48 42) 635-67-57
Fax: (48 42)
E-mail: dialektologia@uni.lodz.pl
www.dialektologia.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

4 semestry

630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

7800 zł (1950 zł za każdy semestr studiów)

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Kokot, tel. 42 635-67-57

Inne informacje

REKRUTACJA:

Logopedia medialna z logopedią ogólną

 

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę). Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
2. dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata, jeśli takie posiada,
3. CV
4. kwestionariusz osobowy – należy pobrać go ze strony:
http://dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna
5. wynik badania audiometrycznego słuchu*

* „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy (tj. 0,5 – 4 kHz).”

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proponujemy następujące formy składania dokumentów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny UŁ Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wysyłać kserokopie dokumentów (potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonamy później).

2. Osobiście do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w specjalnie w tym celu przygotowanym pojemniku w punkcie dyżurnym na parterze, przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

Uprzejmie prosimy, by dokumenty zostały zapakowane w kopertę z adnotacją:

Imię i nazwisko kandydata

Kierunek studiów podyplomowych

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

3. Osobiście w sekretariacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (pok. 3.92) w dniu dyżuru pracownika jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Tygodniowy harmonogram dyżurów dostępny jest pod adresem: https://dialektologia.uni.lodz.pl/ W celu umówienia wizyty należy wysłać prośbę drogą mailową na adres: dialektologia@uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia podyplomowe.

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ