Logopedia medialna z logopedią ogólną

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego
w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

Kandydaci

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, głównie kierunków: filologia polska, neofilologie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo – szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635-67-57
Fax: (48 42)
E-mail: dialekt@uni.lodz.pl
WWW: dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna

Czas trwania

4 semestry

630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

7200 zł (1800 zł za każdy semestr studiów)

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Kokot

Inne informacje

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik br. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę). Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

 

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich,
2. dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata, jeśli takie posiada,
3. CV
4. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
5. kwestionariusz osobowy – należy pobrać go ze strony:
http://www.dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna
6. wynik badania audiometrycznego słuchu*

* „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy (tj. 0,5 – 4 kHz).”

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Filologiczny UŁ
Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00
telefon/fax: (48 42) 635-67-57
e-mail: dialekt@uni.lodz.pl

Rekrutacja została przedłużona do 6 października br.

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia podyplomowe.

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Irena Jaros