Logopedia medialna z logopedią ogólną

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego
w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

Kandydaci

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, głównie kierunków: filologia polska, neofilologie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo – szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635-67-57
Fax: (48 42)
E-mail: dialekt@uni.lodz.pl
WWW: dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna

Czas trwania

4 semestry

630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

7200 zł (1800 zł za każdy semestr studiów)

Osoba do kontaktu

mgr Grażyna Frank-Rakowska

Inne informacje

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik br. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę). Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

 

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich,
2. dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata, jeśli takie posiada,
3. CV
4. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
5. kwestionariusz osobowy – należy pobrać go ze strony:
http://www.dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna
6. wynik badania audiometrycznego słuchu*

* „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy (tj. 0,5 – 4 kHz).”

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Filologiczny UŁ
Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00
telefon/fax: (48 42) 635-67-57
e-mail: dialekt@uni.lodz.pl

Rekrutacja została przedłużona do 7 października br.

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia podyplomowe.

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Irena Jaros