Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych.
Zakres tematyczny:

 • Seminarium
 • Zarys integracji gospodarczej
 • Podstawy integracji monetarnej
 • Polityka fiskalna w UGW, budżet UE
 • Dealing room, mechanizmy rynku walutowego
 • Analiza baz danych: rynek walutowy, transakcje i uczestnicy
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strefie euro (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
 • Polityka monetarna w UGW, cele i zadania EBC
 • Integracja rynków finansowych w UE i w strefie euro
 • Rynek papierów wartościowych w strefie euro
 • Banki w strefie euro
 • Korporacje transnarodowe w UE
 • Koszty i korzyści z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
 • Perspektywy integracji walutowej w Europie
 • Badania ilościowe – zbieżność cykli koniunkturalnych, kształtowanie się wskaźników ekonomicznych
 • Aktualne problemy strefy euro

Kandydaci

Absolwenci studiów przynajmniej pierwszego stopnia.

Kandydaci:
Podstawą kwalifikacji są:
– listy motywacyjne, które przekonywująco przedstawią sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta
oraz, w drugiej kolejności
– oceny z licencjatu lub magisterium (wszystkie kierunki, preferowane będą kierunki ekonomiczne)

Dane teleadresowe

Adres: P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź

Telefon: (48 42) 635 52 10

Fax:  (48 42) 633 08 57

Email:    jgwarda@uni.lodz.pl

WWW: http://www.katedramsg.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe-mechanizmy-funkcjonowania-strefy-euro/vii-edycja-rok-akademicki-201516

Czas trwania

2 semestry

180 godzin zajęć dydaktycznych

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

300 zł. Studia współfinansowane przez Narodowy Bank Polski

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Gwarda-Żurańska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
list motywacyjny, który przekonywująco przedstawi sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta,
– podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych (wg załączonego wzoru),
– kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu komisji),
– kwestionariusz osobowy dla słuchaczy studiów podyplomowych (wg załączonego wzoru),
– zobowiązanie do zapłaty (wg załączonego wzoru),
– 1 fotografia (format 3,5×4,5 cm)
– ankieta rekrutacyjna (do wypełnienia w sekretariacie pok. B203)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Dokumenty należy składać w pokoju B202 lub B203 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w godzinach 9.00 – 13.00 lub drogą pocztową (z dopiskiem „studia MFSE).

Odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. P.O.W. 3/5
90-255 Łódź
tel. 42 635-52-10
fax: 42 633-08-57
e-mail: jgwarda@uni.lodz.pl
http://www.katedramsg.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe-mechanizmy-funkcjonowania-strefy-euro/vii-edycja-rok-akademicki-201516Kierownik studiów: prof. dr hab. Janusz Bilski