Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym wśród 90 mediatorów z obszaru odpowiadającemu obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi      i w Warszawie.

 

Dodatkowe informacje: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej-dla-mediatorow-z-obszaru-odpowiadajacego-obszarowi-wlasciwosci-miejscowej-sadow-apelacyjnych-w-bialymstoku-w-lodzi-i-w-warszawie/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej.html

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (co najmniej studiów pierwszego stopnia).

Studia adresowane są do osób, które zostały wpisane na listę stałych mediatorów sądowych oraz na listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe (z obszaru odpowiadającemu obszarowi właściwości miejscowej sadów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie), prowadzące mediacje w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych.

 

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji mediatora na Studia jest zgłoszenie przez niego
uczestnictwa w Studiach.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach polega na wypełnieniu i przesłaniu drogą
elektroniczną formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje. Formularz
jest dostępny w terminach określonych w ust. 4.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach w sposób, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne
ze złożeniem podania o przyjęcie na Studia.
4. Ustala się następujące terminy zgłaszania uczestnictwa w Studiach:
1) I edycja studiów: 18 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do 11 września 2018 r. do godz.
15:00;
2) II edycja studiów: 18 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 10 września 2019 r. do godz. 15.00

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Kierownik studiów:
dr hab. Rober Kulski
Katedra Postępowania Cywilnego II
e-mail: rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:
mgr Lidia Ścisło
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.36)
tel. (42) 635 46 36
e-mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Biuro projektu:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.13)
tel. (42) 635 63 48
e-mail: mediacje@wpia.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry, 160 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

90

Koszty
uczestnictwa

nieodpłatne dla uczestników (dofinansowanie z UE)

Osoba do kontaktu

mgr Lidia Ścisło

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Robert Kulski