Menedżer firmy transportowej w UE

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności nabywanie przez słuchaczy kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze transportowym, a także uzyskanie wiedzy z obszarów ważnych aspektów prawnych oraz finansowych, których znajomość jest niezbędna w pracy na stanowisku menedżera przedsiębiorstwa transportowego.

Kandydaci

Studia adresowane są do osób, które pracują w sektorze transportu drogowego lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) dowolnego kierunku.

 

Zajęcia będą odbywały się w weekendy (sobota, niedziela) w godzinach od 9 do 18.

Dane teleadresowe

Czas trwania

dwa semestry, 246 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

min. 15 osób

Koszty
uczestnictwa

4950 zł, możliwe jest wniesienie opłaty w dwóch ratach.

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • kwestionariusz osobowy;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia tych dokumentów bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez UŁ (oryginał do wglądu);
  • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 


Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski