Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia są BEZPŁATNE – finansowane w całości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowane w oparciu o ramowy program ministerialny przez specjalistów z Wydziału Nauk o Wychowaniu, w ścisłej współpracy z Wydziałem Filologicznym UŁ.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł 1 – Zagadnienia teoretyczne

 • Lingwistyka edukacyjna (W 10 g, 1 pkt ECTS)
 • Psycholingwistyka rozwojowa (W 10 g, 1 pkt ECTS)
 • Wybrane zagadnienia logopedii (W 10 g, 1 pkt ECTS)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (W 10 g, 1 pkt ECTS)
 • Podstawy edukacji włączającej (W 10 g, 1 pkt ECTS)
 • Podstawy metodyki nauczania w grupach zróżnicowanych (W 10 g, 1 pkt ECTS)

Moduł 2 – Zagadnienia metodyczne

 • Wykrywanie i diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka wspomagania komunikacji językowej (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka wychowania językowego (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami komunikacji (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka nauczania czytania (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka rozwijania czytelnictwa (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (Ćw. 10 g, 2 ECTS)

Moduł 3 – zagadnienia praktyczne

 • Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i rozumienie wypowiedzi słownych (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metoda Fonogestów (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Podstawy języka migowego (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie się (Ćw. 10 g, 2 ECTS)
 • Seminarium problemowe (Sem. 10 g, 2 ECTS)

Studia kończą się przygotowaniem samodzielnego projektu w ramach seminariów problemowych opartych na indywidualnych i zespołowych badaniach pedagogicznych w działaniu i wymianie doświadczeń między słuchaczami. Projekt powiązany jest ściśle z realizowanymi przedmiotami metodycznymi i praktycznymi ujętymi w programie studiów.

INFORMACJA o studiach realizowanych na zlecenie MEiN

Kandydaci

Studia adresowane są do czynnych, aktualnie zatrudnionych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymagane jest zaświadczenie z miejsca pracy. Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków pedagogicznych z przygotowaniem nauczycielskim i kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w przedszkolu lub edukacji wczesnoszkolnej oraz absolwenci kierunków filologicznych z przygotowaniem nauczycielskim i kwalifikacjami do nauczania języka polskiego. Studia są dla uczestników bezpłatne, finansuje je Ministerstwo Edukacji i Nauki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub studiów podyplomowych, uprawniających do prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub nauczania języka polskiego,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania): http://wnow.uni.lodz.pl/wp-content/doc/sp/kwestionariusz.pdf
 • podanie o przyjęcie na studia [wzór do pobrania: http://wnow.uni.lodz.pl/wp-content/doc/sp/podanie.pdf
 • zaświadczenie o zatrudnieniu: jako nauczyciel przedszkola, lub jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub języka polskiego w szkole podstawowej, lub jako nauczyciel języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Dokumenty można składać do dnia 30 marca 2022 r. w sekretariacie Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii, na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój 110, Tel. 42 665 50 64 / Fax 42 665 50 69 u pani mgr Karoliny Kaczmarek

Dane teleadresowe

OSOBA DO KONTAKTU:

mgr Karolina Kaczmarek, karolina.kaczmarek@now.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój 110, Tel. 42 665 50 64 / Fax 42 665 50 69

Czas trwania

2 semestry, obejmują 210 godzin zajęć, 36 pkt ECTS

Ilość miejsc

50-54

Koszty
uczestnictwa

bezpłatne

Osoba do kontaktu

mgr Karolina Kaczmarek, tel. 42 665 50 64 ,

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ