Nauczanie Historii

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia trwają 3 semestry, uczestnik musi zdobyć łącznie 54 punkty ECTS w trakcie 440 godzin zajęć. Są one prowadzone w znacznej części metodą e-learningu (platforma Moodle), odbywają się tylko trzy zjazdy w semestrze. Wszystkie wykłady i ćwiczenia z dydaktyki historii oraz seminarium dyplomowe prowadzone są na zajęciach kontaktowych.

W czasie zajęć będą realizowane zagadnienia, które są nauczane w szkołach i zawarte zostały w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Na studiach zgłębiana jest więc tematyka oraz w sposób praktyczny przygotowywane są materiały, które będzie można wykorzystać do prowadzenia lekcji w szkole.

Kandydaci

Studia adresowane są do osób, które posiadają już uprawnienia nauczycielskie do nauczania innego przedmiotu, a chcących nabyć uprawnienia do nauczania historii. Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których efekty uczenia się odpowiadają wymaganiom ogólnym podstawy programowej. Ze względu na częste zmiany klasyfikacji poszczególnych dziedzin i dyscyplin (w latach 2005-2018 klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zmieniała się trzykrotnie w Polsce) trudno jest wymienić kierunki studiów, których ukończenie jednoznacznie uprawnia słuchacza do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe Nauczanie historii.

Dodatkowo, ze względu na formułę studiów (blended-learning, praca na platformie Moodle), od kandydata wymaga się podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem (edytory tekstów, Internet).

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź
Sekretariat Instytutu Historii
tel. 642 635 61 84

pokój 303 (III piętro)

e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl

Historia

 

Czas trwania

3 semestry - 440 godzin, w tym 90 godzin praktyk w szkołach

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1660 zł za semestr studiów, zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty i niedziele)

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

Kandydat:

– wypełnia kwestionariusz osobowy na studia

LINK

– składa odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

– składa dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

– składa zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Historia


Kierownik studiów: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ