Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia podyplomowe Nauczanie Wiedzy o Społeczeństwie dają pełne uprawnienia do nauczania tego przedmiotu zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone w nowoczesny sposób:

* z zastosowaniem metody blended-learning, co spowoduje, że w trakcie każdego semestru odbędą się tylko trzy zjazdy w Instytucie Historii

* metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co w dzisiejszych warunkach wydaje się niezbędne

* wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Słuchacze, opracowując materiały do zajęć, będą w sposób praktyczny przygotowywali swój przyszły warsztat nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Plan studiów podyplomowych NAUCZANIE WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE :

I semestr:

Historia doktryn politycznych i prawnych 20 h.

Podstawy psychologii społecznej 10 h.

Prawa człowieka i gwarancje ich ochrony 10 h.

Elementy wiedzy o kulturze 20 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 1 – wprowadzenie 10 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2 – szkoła podstawowa 30 h.

Unia Europejska 10 h.

II semestr:

Praktyka – szkoła podstawowa 30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne 20 h.

Samorząd terytorialny 10 h.

Problemy społeczno-gospodarcze Polski po 1989 r. 20 h.

Podstawy prawa (cywilne, karne, administracyjne) 20 h.

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1991 r. 20 h.

Problemy polityczne Polski po 1989 r. 10 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa) 60 h.

System polityczny i prawny w Polsce 30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 4 -szkoła ponadpodstawowa 30 h.

Modele ustrojowe we współczesnym świecie 20 h.

Współczesne organizacje międzynarodowe 10 h.

Rola mediów we współczesnym społeczeństwie 10 h.

Seminarium 10 h

Kandydaci

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich posiadający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
telefon: (48 42) 635 61 84
e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe/wiedza-o-spoleczenstwie

Czas trwania

3 semestry

410 godzin, w tym 90 godzin praktyk w szkołach

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1660 zł za semestr studiów, zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty i niedziele)

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu albo poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich
  • dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września br.
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź

Sekretariat Instytutu Historii
pokój 303 (III piętro)


Kierownik studiów: prof. Dariusz Jeziorny