Neurologopedia

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego)
z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

PROGRAM

Studia podyplomowe z neurologopedii znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Ponieważ neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, program kształcenia obejmuje pięć modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z trzech obszarów kształcenia.

Moduł I: komunikacja językowa i jej aspekty neuro- i psychologiczne

– Neurolingwistyczny i psycholingwistyczny kontekst zaburzeń mowy;
– Neuropsychologia

Moduł II: blok przedmiotów medycznych

– Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych;
– Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych.

Moduł III: terapia zaburzeń komunikacji dzieci

– Wczesna interwencja logopedyczna;
– Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12 m-ca życia;
– Opóźniony rozwój mowy;
– Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
– Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera;
– Dyzartria dziecięca;
– Afazja dziecięca;
– Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi;
– Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia u dzieci.

Moduł IV: terapia zaburzeń komunikacji dorosłych

– Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
u dorosłych;
– Afazja;
– Dyzartria;
– Dysfagia;
– Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych;
– Oligofazja i schizofazja.

Moduł V: organizacja pracy neurologopedy

– Alternatywne i wspomagające metody komunikacji;
– Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii neurologicznej;
– Seminarium.

PRAKTYKI

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi, pracownie logopedyczne, szkoły dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

Słuchacze odbywają praktyki tylko w placówkach wskazanych przez UŁ.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Kandydaci

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1) uzyskała tytuł magistra logopedii lub
2) posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:
– podyplomowych studiów logopedycznych;
– w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako
drugi kierunek studiów;
– specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w
wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA !
Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, nieposiadające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

 

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635-67-57
Fax: (48 42) 665-52-54
E-mail: dialekt@uni.lodz.pl
http://dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna/neurologopedia

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w sobotę i niedzielę). Praktyki logopedyczne odbywać się będą w piątki i poniedziałki (do wyboru) w tygodniach zjazdowych, od godzin rannych lub południowych, we wskazanych placówkach.

Ilość miejsc

30-36

Koszty
uczestnictwa

4700 zł (rata semestralna: 2350 zł)

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Kokot, tel. 42 635-67-57

Inne informacje

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w sobotę i niedzielę). Praktyki logopedyczne odbywać się będą w piątki i poniedziałki (do wyboru) w tygodniach zjazdowych, od godzin rannych lub południowych, we wskazanych placówkach.

 

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów zawierający:

– odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich z logopedii
albo odpisy lub oryginały dyplomu ukończenia studiów magisterskich i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z logopedii
albo odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich i dyplomu ukończenia studiów licencjackich z logopedii
– kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony internetowej:http://dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna/kwestionariusz-osobowy)

Dokumenty dodatkowe:
– CV (z ewentualnym uwzględnieniem informacji o pracy w zawodzie logopedy, ukończonych kursach specjalistycznych, kursach doskonalących, studiach podyplomowych mających związek z logopedią, o działalności w organizacjach logopedycznych itp.)

O przyjęciu kandydatów na studia podyplomowe decyduje:

  • konkurs dyplomów/świadectw
  • kolejność zgłoszeń

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2021

W związku z zagrożeniem epidemicznym proponujemy następujące formy składania dokumentów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny UŁ Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wysyłać kserokopie dokumentów (potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonamy później).

2. Osobiście do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w specjalnie w tym celu przygotowanym pojemniku w punkcie dyżurnym na parterze, przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

Uprzejmie prosimy, by dokumenty zostały zapakowane w kopertę z adnotacją:

Imię i nazwisko kandydata

Kierunek studiów podyplomowych

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

3. Osobiście w sekretariacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (pok. 3.92) w dniu dyżuru pracownika jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Tygodniowy harmonogram dyżurów dostępny jest pod adresem: https://dialektologia.uni.lodz.pl/ W celu umówienia wizyty należy wysłać prośbę drogą mailową na adres: dialektologia@uni.lodz.pl

 

Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych, będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.

 


Kierownik studiów: dr hab. Renata Marciniak-Firadza, prof. UŁ