Nowy model postępowania karnego

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zmian legislacyjnych w dziedzinie postępowania karnego.
Założenia modelowe przyjęte w reformach z lat 2013 – 2015 powodują, że proces karny ma w zasadniczy sposób różnić się od funkcjonującego dotychczas. Nowe rozwiązania skłaniają do stawiania pytań, wyrażane są obawy i wątpliwości dotyczące kształtu procesu karnego, stąd potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy wprowadzanych regulacji.

Program studiów obejmuje zagadnienia z następujących modułów:
1. Podstawowe założenia nowego modelu postępowania karnego – obowiązujące od 1 lipca 2015 r.
2. Postępowanie karne od 1 lipce 2015 r.
3. Nowe zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu karnym – prawo dowodowe
4. Przebieg postępowania karnego od 1 lipca 2015 r.
5. Nowe ujęcie konsensualizmu procesowego
6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia i postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia
7. Kryminalistyczne i medycznosądowe aspekty procesu karnego

Studia kończą się egzaminem testowym, absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kandydaci

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej zawodowe o charakterze administracyjno-prawniczym.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-29
Fax:     (48 42) 665-53-99
Email:     mpmoszczynska@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

144 godziny

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

4 000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia o wymiarze legitymacyjnym

 

Dokumenty można składać osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w sekretariacie Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, pokój 4.13, w godzinach 10-14 (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12),
drogą pocztową na wskazany wyżej adres,
elektronicznie (skany) na adres: proceskarny@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Radosław Olszewski