Obsługa językowa instytucji UE

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem dwuletnich studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w obrębie szeroko pojętej obsługi językowej w instytucjach na terenie UE.
Na zatrudnienie w administracji UE mogą liczyć przede wszystkim osoby wielojęzyczne, posiadające zarówno kompetencje językowe w zakresie język angielski – język ojczysty, jak i drugi język obcy – język ojczysty.

– Unia Europejska używa 24 języków urzędowych (oficjalnych) i trzech roboczych.
– Dokumenty, uchwały, rezolucje i wszelkie obowiązujące w instytucjach UE normy i przepisy obligatoryjnie tłumaczone są na języki wszystkich krajów członkowskich.
– Natychmiastowego tłumaczenia wymagają też wystąpienia, konferencje, debaty, do których coraz częściej potrzebna jest znajomość nie tylko języków Unii, ale chociażby języków państw sąsiadujących.
– Wielojęzyczny może też być obrót dokumentów pomiędzy krajowymi urzędami samorządowymi i ministerialnymi, a instytucjami centralnymi Unii Europejskiej.

To wszystko wymaga od urzędnika pracującego na terenie Unii Europejskiej nie tylko dużych kompetencji językowych, ale też znajomości elementów prawa, administracji i struktury organizacyjnej instytucji w Unii Europejskiej. Na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim osoby wielojęzyczne.

Program przewiduje:
– cykl zajęć dot. administracji UE, kultury krajów Wspólnoty, polityki regionalnej (struktury administracyjne UE jako wspólnota narodów, Unia Europejska, a kraje i regiony ościenne, problemy instytucjonalne współczesnej emigracji, polityka regionalna UE)
– zajęcia przygotowujące do zawodu pracownika w strukturach UE
– zajęcia praktyczne z języka angielskiego w administracji i legislacji (90 h)
– zajęcia praktyczne z drugiego języka w administracji i legislacji (90 h)

Kandydaci

Wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2/C1, znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B1.

Drugim językiem może być język z oferty UŁ: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, bułgarski, słoweński (języki krajów członkowskich + języki konferencyjne).

Dane teleadresowe

Adres: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 602 156 341, 501 475 012, 660 067 748
Fax: (48 42)
Email: obsluga.jezykowa@uni.loz.pl www.facebook.com/obslugajezykowaUE
http://www.obslugajezykowa.uni.lodz.pl

Czas trwania

4 semestry

Ilość miejsc

17

Koszty
uczestnictwa

7 600 zł (1 900 zł x 4)

Osoba do kontaktu

dr Anetta Buras-Marciniak, dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, dr Marcin Michoń

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– ankieta rekrutacyjna
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Początek zajęć: 1 października 2015 r.
Rekrutacja trwa od 1 sierpnia do 20 września 2015 r.

Sekretariat:
mgr Alicja Główczyńska
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pokój 4.70


Kierownik studiów: dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska