Organizacja pomocy społecznej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności w zakresie zarządzania finansami i gospodarowania zasobami ludzkimi. W toku studiów słuchacze zdobędą umiejętności kluczowe dla pełnienia roli menedżerów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także dla inicjowania i podejmowania efektywnej współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, w tym organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi. Słuchacze nabędą również umiejętność właściwego interpretowania i wykorzystania uwarunkowań prawnych prowadzonej działalności.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równoznaczne ze zdobyciem uprawnień do kierowania placówkami pomocy społecznej.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Studia obejmują 265 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów:
1. współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
2. elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
3. elementy etyki
4. zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
5. ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
6. wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
7. wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
8. publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
9. mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
10. stres i wypalenie zawodowe
11. konsultacje dotyczące pracy końcowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
12. wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Kandydaci

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 39, 90-255 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-52-44

Fax:  (48 42) 635-53-04

Email:  kpips@uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

265 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

4400 zł

Koszty
uczestnictwa

30

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– karta zgłoszenia oraz zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
– dowód wpłaty opłaty za studia na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
– 2 zdjęcia (format 3,5×4,5 cm)

Uwaga:

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 nie będzie prowadzona.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Katedry Pracy i Polityki Społecznej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-255 Łódź
tel. (42) 635-52-44
fax (42) 635-53-04
e-mail: kpips@uni.lodz.pl
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.


Kierownik studiów: dr hab. Jerzy Krzyszkowski