Organizator procesów rewitalizacji

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, realizacji oraz oceny procesów rewitalizacji
obszarów kryzysowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności budowania właściwości relacji i procesu komunikowania pomiędzy instytucjami i organami władzy publicznej a społecznością lokalną.

Program studiów:
Semestr I
– Współczesne procesy przeobrażeń przestrzeni miejskich
– Projektowanie urbanistyczne – rewitalizacja urbanistyczna
– Społeczne i kulturowe aspekty procesu rewitalizacji
– Prawne aspekty procesów rewitalizacyjnych w Polsce
– Finansowanie projektów i programów rewitalizacji
– Polityka społeczna a rewitalizacja
– Problematyka wykluczenia w aspekcie przestrzennym
– Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rewitalizacji
– Zarządzanie wizerunkiem miasta/dzielnicy

Semestr II
– Przygotowanie, monitorowanie i ewaluacja projektu rewitalizacji
– Placemaking – koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej
– Rewitalizacja jako forma pracy socjalnej w obszarach kryzysowych
– Warsztat kompetencji interpersonalnych
– Metoda animacji społeczno-kulturowej jako narzędzie rewitalizacji
– Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
– Wizyty studyjne
– Seminarium – projekty działań rewitalizacyjnych

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Studia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, sektora organizacji pozarządowych zajmujących się rewitalizacją, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, realizujących działania w zakresie aktywnej integracji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami rewitalizacji (projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa, absolwentów kierunków zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, itp.).

Dane teleadresowe

Adres:     Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-50-65
Fax:     (48 42) 665-52-73
Email:     kbewnow@uni.lodz.pl
WWW:     Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

2 semestry

309 godzin

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

3 500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Oklińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
Sekretariat Katedry Badań Edukacyjnych
ul. Pomorska 46/48
91-408 Łódź
pokój nr 108, budynek B
tel. 42 665-50-65
e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Katarzyna Perlińska