Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia kwalifikacyjne – przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.
Podstawowy cel studiów:
przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego.
Zakres tematyczny:
– Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
– Metodyki prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole (edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, artystyczna, motoryczno-zdrowotna)
– Diagnoza i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– Praca opiekuńczo-wychowawcza z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
– Projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych
– Wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji
– Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z podpisaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego nie prowadzi w roku akademickim 2019/2020 rekrutacji na studia podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Kandydaci

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 nie będzie prowadzona.

Absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

 

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
Telefon:  (48 42) 665 57 56
Fax:  (48 42) 665 57 56
e-mail:  podyplomowe.ppiw@uni.lodz.pl
http://www.wnow.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

360 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3 100 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy UŁ,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kopię dyplomu,
– potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
– 1 fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

 

Biuro studiów podyplomowych czynne:
– poniedziałki – w godz. 8.30 – 15.30
– piątki – w godz. 15.00 – 18.00

W dniach od 08.07.2019r. do 26.07.2019r.  biuro studiów  podyplomowych nieczynne.

 

 

 


Kierownik studiów: dr Anna Tyl