Podatki w biznesie

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, zarówno w aspekcie krajowym, jak i transgranicznym.

Szczegółowe informacje:

http://www.cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/pwb/o-studiach

Kandydaci

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych kierunku prawo, administracja lub innego związanego z prawem podatkowym, rachunkowością, finansami.

Ponadto uczestnicy powinni:

  1. posiadać uprawnienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta lub
  2. zajmować samodzielne stanowisko dyrektora finansowego, stanowisko samodzielnego księgowego lub podobne wymagające stosowania przepisów prawa podatkowego i/lub rachunkowości w momencie przyjęcia na studia podyplomowe.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis albo poświadczona przez Uniwersytet Łódzki bądź notariusza kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • oświadczenie o posiadaniu uprawień adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta albo
  • dokumenty potwierdzające zajmowanie samodzielnego stanowiska dyrektora finansowego, stanowisko samodzielnego księgowego lub podobnego wymagającego stosowania przepisów prawa podatkowego i/lub rachunkowości wraz ze wskazaniem długości okresu wykonywania czynności oraz opisem wykonywanych czynności.

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Prawa Podatkowego WPiA UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

pokój 4.66

Sekretariat studiów podyplomowych

mgr Alicja Michalak

e-mail: ajozwik@wpia.uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Katedra Prawa Podatkowego WPiA UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

pokój 4.66

Sekretariat studiów podyplomowych

mgr Alicja Michalak

e-mail: ajozwik@wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 209 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

6000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Alicja Michalak

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ