Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Tematyka

 

Polsko – Francuskie Podyplomowe Studia Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Jean Moulin Lyon 3 od 1993 r., przygotowują nowoczesne kadry menadżerskie dla międzynarodowych firm, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej.

Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują 2 dyplomy:

Dyplom Université Jean Moulin Lyon 3 – Master Management et Administration des Entreprises (MAE)

oraz

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA.

Absolwenci programu są cenionymi menadżerami w międzynarodowych przedsiębiorstwach, często prowadzą własne firmy.

Studia trwają 3 semestry począwszy od października, obejmują 2 semestry zajęć oraz 1 semestr przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej pod opieką promotora. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele.

 

Kandydaci

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe dowolnej specjalności (licencjackie lub magisterskie). Zajęcia odbywają się w języku francuskim i angielskim.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul.  Narutowicza 59 a, 90-131 Łódź
Telefon: (48 42) 665 58 33, 665 58 30
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl
http://www.francemba.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

oraz 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie (nie jest wymagany, jeśli kandydat pracuje zawodowo)

Ilość miejsc

25-30

Koszty
uczestnictwa

9.000 PLN (płatne w trzech ratach) dla słuchaczy z UE; 3.120 EU (płatne w dwóch ratach) dla słuchaczy spoza UE

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Kownacka-Maciaszek

Inne informacje

Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz napisanie pracy końcowej w języku francuskim. Tematem pracy jest projekt realizowany w trakcie stażu lub wykonywanej pracy zawodowej. Obrona pracy przed polsko-francuską komisją pozwala uzyskać dyplom uczelni francuskiej Université Jean Moulin Lyon 3 Master Management et Administration des Entreprises (MAE) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub angielski,

– wypełnione formularze zgłoszeniowe (polski i francuski),

– CV i list motywacyjny w języku francuskim,

– akt urodzenia (na formularzu tzw. unijnym) lub tłumaczenie przysięgłe na język francuski, ewentualnie fotokopia paszportu,

Formularze zgłoszeniowe dostępne pod adresem internetowym: Rekrutacja–Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA (lodz.pl)

 


Kierownik studiów: prof. dr hab. Tomasz Domański