Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Tematyka

iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 od 1993 r.,
przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej.
Absolwenci programu – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master MAE – Management Général Franco-Polonais oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia trwają 1,5 roku, od października do lipca, obejmują 2 semestry zajęć oraz w 3 semestrze indywidualne konsultacje z promotorem pracy końcowej. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową.
Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele. Zjazdy odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.

 

Kandydaci

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe dowolnej specjalności (licencjackie lub magisterskie). Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. W przypadku słabszej znajomości języka francuskiego uczestnik studiów w bardzo szybkim tempie powinien uzupełnić swą wiedzę językową.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul.  Narutowicza 59 a, 90-131 Łódź
Telefon: (48 42) 665 58 33, 665 58 30
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl
http://www.francemba.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

oraz 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie (nie jest wymagany, jeśli kandydat pracuje zawodowo)

Ilość miejsc

25-30

Koszty
uczestnictwa

7. 500 zł (płatne w trzech ratach) + 30 zł opłata za świadectwo studiów podyplomowych.

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Kownacka-Maciaszek

Inne informacje

Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz napisanie pracy końcowej w języku francuskim. Tematem pracy jest projekt realizowany w trakcie stażu lub wykonywanej pracy zawodowej. Obrona pracy przed polsko-francuską komisją pozwala uzyskać dyplom uczelni francuskiej Master Management et Administration des Entreprises oraz świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub angielski,
– wypełnione formularze zgłoszeniowe (polski i francuski),
– CV i list motywacyjny w języku francuskim,
– akt urodzenia (na formularzu tzw. unijnym) lub tłumaczenie przysięgłe na języka francuski ewentualnie fotokopia paszportu,
– skierowanie z zakładu pracy, jeśli pracodawca będzie finansował koszty studiów podyplomowych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne pod adresem internetowym:
http://www.francemba.uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 


Kierownik studiów: prof. dr hab. Tomasz Domański