Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi
lub w roli szkolnego doradcy zawodowego. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie. Program stanowi także odpowiedź na oczekiwania organizacji dotyczące realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw.

Umiejętności nabyte w trakcie zajęć mogą być pomocne osobom, które zarządzają personelem w firmach, planują ścieżki karier pracowników, optymalizują zatrudnienie, zajmują się rozwojem pracowników lub oceną ich pracy oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić. Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy edukacyjnego poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób dorosłych, metodykę pracy doradczej, zawodoznawstwo, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy.
Realizacja programu studiów podyplomowych wyposaża absolwenta w umiejętności udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, niwelowania deficytów, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki.

Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych słuchacze uczą się budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klientów.

Kandydaci

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych magisterskich.

Studia adresowane są przede wszystkim do doradców zatrudnionych w ramach agencji zatrudnienia zgodnie z wykładnią zawartą w ustawie „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Ponadto studia podyplomowe kształcą nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu „Doradztwo zawodowe” (prowadzenia zajęć) – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Mile widziana jest rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata.

Dane teleadresowe

Adres:   ul.  Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-55-80, 665-55-81
Fax:     (48 42) 665 55 83
e-mail:     psychologia@uni.lodz.pl
WWW:     www.psych.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

350 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek od godz. 16.00, sobota 8.30 - 18.30).

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4 950 zł - możliwość wnoszenia opłat semestralnie

Osoba do kontaktu

Ewa Mazur

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
– 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym
– kwestionariusz osobowy (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl)
– podanie /plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl /
– zobowiązanie do wniesienia opłaty (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl)

 

Kandydaci dostarczają dokumenty osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu Instytutu Psychologii UŁ:
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
tel. 42 66 555 80, 42 66 555 81
e-mail: psychologia@uni.lodz.pl

http://www.psych.uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń: do 23 września 2016 r.

Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października .


Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz