Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką egzekucji administracyjnej.
Program studiów będzie realizowany w ramach następujących bloków:

– Administracyjne postępowanie egzekucyjne – zagadnienia wprowadzające
– Podmioty i uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego
– Przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego
– Środki egzekucyjne
– Środki prawne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
– Administracyjne postępowanie zabezpieczające
– Kontrola sądu administracyjnego nad aktami i czynnościami podejmowanymi w toku egzekucji

Szczegółowe informacje:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-48
Fax:     (48 42)
Email:     lscislo@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-w-swietle-orzecznictwa-sadow-administracyjnych

Czas trwania

2 semestry

180 godzin

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

3 500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Lidia Ścisło

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 1 zdjęcie legitymacyjne
– kwestionariusz osobowy
– zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz kserokopii dowodu uiszczenia opłaty

Dokumenty można składać:

– osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.40 (beczka B, piętro II), w godzinach 8-15

– drogą pocztową na wskazany wyżej adres

– droga e-mailową (skan formularza) na adres: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Informacji udziela p. Lidia Ścisło prowadząca sekretariat Studiów:

Telefon: 42 635-46-48

Telefon komórkowy: 510 439 003

Fax: 42 635 47 85

e- mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Joanna Wyporska-Frankiewicz