Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką egzekucji administracyjnej.
Program studiów będzie realizowany w ramach następujących bloków:

– Administracyjne postępowanie egzekucyjne – zagadnienia wprowadzające
– Podmioty i uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego
– Przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego
– Środki egzekucyjne
– Środki prawne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
– Administracyjne postępowanie zabezpieczające
– Kontrola sądu administracyjnego nad aktami i czynnościami podejmowanymi w toku egzekucji

Szczegółowe informacje:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 4.60 budynek B, IV piętro
Tel.:   (42) 635-46-24
Fax:     (42) 635-58-21
e-mail:    aflorek@wpia.uni.lodz.pl; wzierzynska@wpia.uni.lodz.pl
WWW:  http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-w-swietle-orzecznictwa-sadow-administracyjnych

Czas trwania

2 semestry

180 godzin

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

3 500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Florek, Wacława Zwierzyńska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz kserokopii dowodu uiszczenia opłaty

Dokumenty można składać:

– osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 4.60 budynek B, IV piętro, w godzinach 8-15;

– drogą pocztową na wskazany wyżej adres;

– drogą e-mailową (skan formularza) na adres: aflorek@wpia.uni.lodz.pl lub wzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat:

mgr Anna Florek, Wacława Zwierzyńska

tel.  (42) 635-46-24

fax:  (42) 635-58-21

e- mail: aflorek@wpia.uni.lodz.pl, wzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 4.60 budynek B, IV piętro


Kierownik studiów: dr Joanna Wyporska-Frankiewicz