Prawne aspekty kontroli państwa

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem
zarówno szczegółowej wiedzy prawniczej z wielu dziedzin, jak i przedmiotów rozwijających umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, z uwzględnieniem specyfiki pracy w organach kontroli państwowej.

Program studiów:
BLOK I: PAŃSTWO I JEGO FUNKCJONOWANIE
1. Współczesne doktryny polityczne i prawne.
2. Podstawy prawa europejskiego. Instytucje europejskie.
3. Podstawowe zagadnienia porządku konstytucyjnego. Orzecznictwo konstytucyjne.
4. System kontroli państwowej.
5. Państwo a samorząd. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.
6. Współczesne zjawiska gospodarcze – perspektywa ekonomiczna.
7. Współczesne zjawiska gospodarcze – perspektywa prawna.

BLOK II: PRAWO JAKO REGULATOR WYBRANYCH STREF FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA
1. Zasady i przebieg procesu legislacyjnego.
2. Ustrój organów ochrony prawnej.
3. Kontrola instancyjna rozstrzygnięć sądowych i decyzji administracyjnych.
4. Podstawowe założenia systemu podatkowego.
5. Wybrane problemy zamówień publicznych.

BLOK III – PRAWNE RAMY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
1. Pozycja kontrolera jako funkcjonariusza państwa. Ochrona prawna i odpowiedzialność kontrolera.
2. Metodologia pozyskiwania i oceny dowodów.
3. Strategia i taktyka przesłuchania świadka.
4. Zarządzanie danymi osobowymi w kontroli.
5. Organizacja i funkcjonowanie wyspecjalizowanych służb kontrolnych państwa.

BLOK IV: KONTROLA A PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM
1. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
2. Przestępczość gospodarcza.
3. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.
4. Kontrola zarządcza a przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w funkcjonowaniu jednostek sektora publicznego.
5. Kontrola społeczna. Rola organizacji pozarządowych.

BLOK V: OPTYMALIZACJA CZYNNOŚCI KONTROLERA
1. Wstęp do psychologii dla kontrolerów.
2. Podstawy logiki.
3. Etyka zawodowa. Etyka zawodowa kontrolera.
4. Efektywne wykorzystanie zdolności. Działanie w zespole.
5. Przezwyciężanie stresu. Zachowania w sytuacjach krytycznych.
6. Zarządzanie czasem.

BLOK VI: SEMINARIUM

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 nie będzie prowadzona.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i nabywaniem nowych umiejętności niezbędnych do pracy w organach kontroli państwowej. Studia kończą się przedłożeniem pracy końcowej. Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon: (48 42) 635-46-19
Fax: (48 42)
Email: amakowska@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

168 godzin, jednodniowe zjazdy prowadzone w systemie zaocznym co dwa tygodnie

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

4.400 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Makowska-Janowska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów studiów podyplomowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 nie będzie prowadzona.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego
pokój 4.02 beczka B
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
tel. 42 635-64-19
e-mail: amakowska@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Wojciech Robaczyński