Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób oraz poszerzenie i wzbogacenie ich wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w tym skarbowego, gospodarczego, międzynarodowego i dewizowego.

Tematyka obejmuje bloki z zakresu prawa karnego, problematyki procesowej oraz prawa międzynarodowego.

Kandydaci

Osoby prowadzące postępowania przygotowawcze: pracownicy i funkcjonariusze Policji, Straży Gminnej, Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych, Urzędów Celnych, a także innych osób – pracowników organów prowadzących wszelkie postępowania z zakresu prawa publicznego oraz inne postępowania, np. dyscyplinarne.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-31
Fax:     (48 42) 665 58 21
Email:     aflorek@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

170 godz.

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3 500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Florek

Inne informacje

Wymogi formalne, jakie muszą spełnić kandydaci na studia podyplomowe to ukończenie studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) udokumentowane dyplomem.

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub poświadczona kserokopia dyplomu)
– dowód uiszczenia opłaty za studia.


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Jurewicz