Prawo egzekucji sądowej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

Plan studiów:
MODUŁ 1 – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
– Zasady konstytucyjne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego egzekucji sądowej
– Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej
– Zbieg egzekucji sadowej i administracyjnej
– Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego
– Czynności egzekucyjne komornika sądowego i sądu
– Immunitet egzekucyjny
– Środki przymusu w egzekucji sądowej
– Zabezpieczenia umowne a egzekucja sądowa
– Prawo bankowe a egzekucja sądowa
– Egzekucja sądowa w prawie Unii Europejskiej
– Etos zawodu komornika
– Egzekucja sądowa a ochrona danych osobowych

MODUŁ 2 – SAMORZĄD KOMORNICZY
– Status komornika sądowego
– Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego
– Nadzór samorządowy nad komornikiem sądowym
– Etyka zawodu komornika
– Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego

MODUŁ 3 – PODSTAWA EGZEKUCJI SĄDOWEJ ORAZ WYKONALNOŚĆ POSTANOWIENIA O ZABEZPIECZENIU
– Tytuły egzekucyjne
– Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu
– Wykonalność zagranicznego tytułu egzekucyjnego w Polsce
– Wykonanie wyroku arbitrażowego oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przed sądem polubownym
– Wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia

MODUŁ 4 – EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
– Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika
– Wyjawienie majątku
– Egzekucja z ruchomości i wynagrodzenia za pracę
– Egzekucja z rachunków bankowych
– Egzekucja z wierzytelności, z praw majątkowych, w tym z instrumentów finansowych
– Egzekucja z nieruchomości
– Podział sumy uzyskanej z egzekucji

MODUŁ 5 – EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH
– Egzekucja wydania ruchomości, nieruchomości, eksmisja z lokali oraz ochrona praw lokatorów
– Egzekucja wykonania czynności

MODUŁ 6 – ŚRODKI ZASKARŻENIA I INNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
– Dopuszczalność i rozpoznanie środków zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym
– Środki zaskarżania a nadzór sądu na podstawie art. 795 paragraf 2 k.p.c
– Powództwa przeciwegzekucyjne

MODUŁ 7 – KOSZTY EGZEKUCJI SĄDOWEJ
– Koszty egzekucji sądowej
– Obniżenie przez sąd opłaty egzekucyjnej komornika sądowego

MODUŁ 8 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW EGZEKUCJI SADOWEJ
– Odpowiedzialność cywilna komornika sądowego
– Odpowiedzialność karna komornika sądowego
– Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa

MODUŁ 9 – WYKORZYSTANIE TECHNIK INFORMATYCZNYCH W EGZEKUCJI SĄDOWEJ
– Elektroniczny nakaz zapłaty oraz elektroniczna klauzula wykonalności jako tytuł wykonawczy
– Wykorzystanie formy elektronicznej w egzekucji sądowej

EGZAMIN KOŃCOWY

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-20
Fax:     (48 42) 635-47-85
E-mail:     sspetany@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

142 godziny, zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty

Ilość miejsc

70

Koszty
uczestnictwa

3 700 zł

Osoba do kontaktu

mgr Sylwia Spętany

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– kwestionariusz osobowy

Wzory druków podania o przyjęcie oraz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

Informacje na temat terminu rekrutacji znajdują się na stronie:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 2.37, budynek B, II piętro
tel. 42 635 46 20
Obsługa administracyjna – mgr Sylwia Spętany
sspetany@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Sławomir Cieślak